Sen lisäksi, että minulta kysytään, inhottaako jokin hoitotyön tehtävä tai asia minua ja mikä on ollut kaikkein haastavinta hoitotyövuosinani, minulta kysytään myös, miksi lääkehoidon opetuksen (oikeastaan koko tämän kokonaisuuden) pitää olla niin hankalaa. Hyvä kysymys, johon on vieläpä melko helppo vastata.
L--kkeet-k-dess-

Lääkehoidosta ”nillittämiseen” on olemassa oikeastaan kolme tärkeää syytä:

  1. Lääkehoidon opiskelu on vaativaa, jotta lääkehoidon kokonaisuudesta selviää niin harjoitteluissa kuin työelämässä.
  2. Lääkehoidon kokonaisuus on raskas, koska se sisältää teoriatiedon ja lääkelaskut, joissa molemmissa pitää onnistua täydellisesti tai ainakin liki täydellisesti.
  3. Lääkehoito on kokonaisuus, jossa vaaditaan erityistä huolellisuutta ja tarkkuutta, siinä korostuu vastuullisuus.

Lisäksi opiskelijan ja hoitotyön ammattilaisen on pystyttävä seisomaan osaamisensa ja valintojensa takana. On opittava perustelemaan ja tarkastelemaan omaa toimintaansa. Myös työyhteisöllä on vastuu oikein toteutetusta lääkehoidosta, siitä, että kaikki yksikön ammattilaiset osaavat huolehtia lääkehoidosta.

Lääkehoito on yksi vaativimmista hoitoalan kokonaisuuksista

Lääkehoidon opiskelussa sekä teoriatiedon että lääkelaskujen kokonaisuus on laaja, ja monet kokevat sen hankalaksi. Opiskelijat, jo valmiit ammattilaiset ja jopa ”suuri yleisö” ihmettelevät ääneen, miksi ihmeessä lääkehoidon tentissä onnistumisprosentti on niin kovin korkea. Sille on syynsä.

Sanotaan, että ilman vahvaa teoriapohjaa ei voi toteuttaa vaikuttavaa ja virheetöntä lääkehoitoa. Tässä kokonaisuudessa korostuvat kolme kovaa veetä: vastuu, velvollisuus ja virheettömyys. Lääkelaskuissa pitää onnistua täydellisesti.

Pienikin pilkku- tai ajatusvirhe voi johtaa kohtalokkaisiin seurauksiin.

Oikein toteutettu, tehokas, turvallinen ja tarkoituksenmukainen lääkehoito on keskeinen osa sekä potilasturvallisuutta että potilaan saaman palvelun laatua. Lääkehoidon teoria tai lääkelaskut eivät siis turhaan tai kenenkään kiusaksi ole kirjattuna opiskeluvuosien opetussuunnitelmiin.

”Mä en selviä ikinä näistä laskuista!”

Lääkehoidon turvallinen toteuttaminen edellyttää lääkehoidon vankkaa osaamista. Ammattitaitoa. Lääkelaskut – farmakologian lisäksi – koetaan yleensä vaikeimmaksi hoitoalan opintojen koulutusosaksi. Usein kuulee mainittavan, ettei joku selviäisi laskuista, laskut ovat liian vaikeita, laskuista ei voisi kukaan selvitä tai mitä väliä on, jos yksi lasku meni väärin…

Bingo! Lääkehoitoon liittyy muun muassa tämän ajattelutavan vuoksi inhimillisen virheen vaara, ja arviolta joka viides lääkkeenanto on virheellinen. Pitkät työvuorot, epäselvät ja häiriöalttiit lääkkeenjaon (ja lääkelaskemisen!) tilanteet sekä esimerkiksi puutteelliset potilastiedot vaikuttavat merkittävästi potilasvahinkojen määrään.

Hoitoalan koulutuksen tehtävänä on mahdollistaa ja taata lääkehoidon osaamisen kehittyminen. Siksi laskutenteissä ”nillitetään”.

Totuus on, että hoitotyössä tarvitaan eettistä ajattelutapaa, motivaatiota, oikeanlaista asennetta ja hieman matikkapäätä. Oikea-aikaisella koulutuksella ja säännöllisellä harjoittelulla voidaan edesauttaa lääkehoidon turvallista toteutumista.

Vastuu lääkehoidosta on aina sen toteuttajalla

Lääkehoito on turvallista ja tehokasta vain oikein toteutettuna. Yksiselitteinen vastaus usein kysyttyyn kysymykseen voisi olla: lääkehoito on tarkkuutta vaativaa ja riskialtista, eikä siinä ole varaa virheille!

Koska jo pienillä lääkemäärillä vaikutetaan potilaaseen ja jo pienikin lääkehoidon poikkeama voi aiheuttaa mittavan vaaratapahtuman, tulee lääkehoitoon kiinnittää erityistä huomiota niin yksilö- kuin työyksikkötasoilla.

Siksi lääkehoidon, nestehoidon ja verituotteiden käsittelyä ja annostelua koskevat periaatteet ovatkin samat kaikille terveydenhuollon toimijoille.

Jokaisessa lääkehoitoa toteuttavassa yksikössä tulee olla lääkehoidon suunnitelma, jonka pitää sisältää kaikki periaatteet ja toimintatavat, joiden mukaan lääkehoito toteutetaan yksikössä turvallisesti.

Ammattilaisten osaamattomuus ja puutteelliset toiminnot johtavat poikkeamiin. Vakavia lääkityshaittoja aiheuttavat erityisesti opioidien, diabetekseen käytettävien lääkkeiden ja varfariinin antamiseen liittyvät virheet, joihin altistavat potilaan korkea ikä ja useiden lääkkeiden samanaikainen käyttö. Vanhuksille toteutettavassa lääkkeenannossa tulee noudattaa erityistä huolellisuutta!

Työyhteisössä on huolehdittava ammattilaisten osaamisperustasta

Lääkityspoikkeamien on todettu johtuvan myös työyksikön käytännöistä, työnjaosta ja lääkkeen valmistamiseen tai antamiseen liittyvistä seikoista. Poikkeamia aiheuttavat myös potilaan tilan seuraamiseen, lääkkeen määräyksen vastaanottamiseen, lääkkeiden nimeämiseen ja merkitsemiseen sekä niiden tilaamiseen, pakkaamiseen ja toimittamiseen liittyvät – usein puutteelliset – toiminnot.

Lääkehoitoon tulee eri terveydenhuoltoalan työyksilöissä olla vankka osaamisperusta sekä yksikön luvat lääketilausten tekemiseen, lääkkeiden jakoon, annosteluun ja antoon liittyen. Lääkehoidon osaamista tulee kehittää ja taitoja pitää yllä.

Tarttumapinnoilla
Minna

P.S. Ensitöikseen kannattaa tutustua uusittuun vuonna 2021 uusittuun THL:n Turvallinen lääkehoito - Opas lääkehoitosuunnitelman tekemiseen sosiaali- ja terveydenhuollossa -julkaisuun. Voit myös harjaantua lääkehoidon toteutuksessa ja kehittää lääkelaskuosaamistasi. Tsekkaa Skholen mahdollisuudet tästä!
Tilaa Skholen ilmaiset kokeilutunnukset täällä – pääset heti treenaamaan lääkehoitoa!

Minna Salakari on elämäniloinen turkulainen. Minna on opettaja, projektipäällikkö ja terveyden edistämisen asiantuntija. Hän väitteli tohtoriksi toukokuussa 2020 Turun yliopiston kansanterveystieteenlaitokselta ja toimii päätyössään Turun ammattikorkeakoulun Master Schoolin opettajana. Minna on suorapuheinen ja kantaa ottava kirjoittaja, joka on kiinnostunut kaikenlaisesta viestinnästä. Hän on nopea tekstintuottaja, jota kiehtoo sote-alan ilmiöt laajasti. Minnan työskentelyä ohjaavat pohjaton uteliaisuus, kehittymisen halu ja positiivinen elämänasenne. Vapaa-ajallaan Minna liikkuu, lojuu, lukee ja viettää aikaa perheensä kanssa.

Blogin tekstin tarjoaa Skhole
Skhole on sosiaali- ja terveydenhuoltoalan verkkokoulutuspalvelu, joka kulkee mukana sekä koulutuksen järjestäjän että työntekijän matkalla. Palvelu sopii täydennyskoulutukseen niin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrityksille kuin opiskelun tueksi alan opiskelijoille.
Kokeile Skholea kaksi viikkoa ilmaiseksi!