Onko teillä hetki aikaa puhua unelmista? Arki ilman unelmia voi tuntua raskaalta. Voidaan sanoa, että unelmat ovat elämän suola. Usein unelmat ovat yhtä kuin omat tavoitteet. Ilman tavoitteita esimerkiksi aikuisopiskelu töiden ja perhearjen ohella on hankalaa, joskus jopa mahdotonta.

Yksi oma unelmani, joka on ollut myös samalla henkilökohtainen tavoitteeni useamman vuoden ajan, on päästä opiskelemaan hoitotason ensihoitajan opintoja. Tähän on tarjolla useampiakin vaihtoehtoja, esimerkiksi ensihoitaja AMK-tutkintopolku. Itsellä ei tähän ole ollut toistaiseksi mahdollisuutta, joten päätin sairaanhoitaja opintojen alkuvaiheessa, että tulen hakemaan hoitotason ensihoidon lisäkoulutusohjelmaan heti kun se on mahdollista. Tätä koulutusvaihtoehtoa tarjotaan useammassa ammattikorkeakoulussa, myös Turun AMK:ssa. Tällainen vaihtoehto tuli haettavaksi viime vuoden keväällä ja onnistuin saamaan paikan koulutuksesta.

Koulutuksen taustalla on Sosiaali- ja terveysministeriön ensihoitopalveluja koskeva asetus (340/2011) joka tuli voimaan keväällä 2011. Asetuksen mukaan sairaanhoitaja voi toimia ensihoidossa hoitotasolla suoritettuaan vähintään 30 op laajuisen opintokokonaisuuden ammattikorkeakoulussa, jossa on ensihoidon koulutusohjelma. Hoitotason ensihoito 30 op täyttää asetuksen määrittelemän koulutusvaatimuksen.

Koulutuksen vaatimuksena on sairaanhoitajan tutkinto sekä minimissään puolen vuoden työkokemus sairaalan ulkopuolisesta, vähintään perustason ensihoidosta. Koulutus on maksullinen ja koulutuksesta syntyvät kustannukset voi ilmoittaa verottajalle.

Meidän kurssin opiskelijoiden ammattitaustat ja kokemus sairaalan ulkopuolisesta ensihoidosta ovat todella moninaiset. Vaikka ensihoito on asetuksiin ja lakeihin perustuvaa toimintaa niin siinä on myös alueellisia eroja. Tämä tuo erittäin mukavan lisän opintoihin. Verkostoituminen on myös mahdollista koulutuksen myötä, opiskelijoita on ainakin kolmen eri sairaanhoitopiirin alueelta.

Koulutuksen sisältö:

Koulutus koostuu kliinisen osaamisen vahvistamisesta sekä ensihoidon kehittämisosaamisesta sisältäen kirjallisen kehittämistyön.

Kliinisen osaamisen määrä on 22 op ja kehitysosaaminen yhteensä 8 op.

Koulutuksen keskeinen sisältö:

  • Ammatillinen osaaminen ensihoidossa
  • Ensi- ja akuuttihoitojärjestelmä ja viranomaisyhteistyö
  • Johtaminen ensihoidossa
  • Turvallisuus ensihoidossa
  • Erilaisten potilasryhmien ensihoito
  • Lääke- ja nestehoito akuuttihoitotyössä
  • Ensihoidon kehittäminen

Turun AMK:n hoitotason ensihoidon lisäkoulutus toteutetaan monimuoto-opintoina ja koulutus sisältävää lähiopetusta painottuen simulaatioihin, ohjattua etäopiskelua mm. verkko-oppimisympäristössä, itsenäistä työskentelyä sekä verkkoluentoja (asiantuntija- ja lääkäriluennot jne.). Opiskelija hyödyntää työkokemustaan ja omia ensihoidon työelämäyhteyksiään joko harjoittelemalla kliinisiä taitoja omalla työpaikallaan tai itse järjestämässään harjoittelupaikassa (esim. harjoittelu työpaikalla tai muussa siihen soveltuvassa paikassa). Koulutuksen lopussa osaaminen arvioidaan valtakunnallisella ensihoidon tutkintokoulutuksen kirjallisella kokeella, taitokokeilla sekä loppusimulaatioilla.

Koulutukseen sisältyvä kehittämistyö mukailee hyvin pitkälle ammattikorkeakouluopintojen opinnäytetyötä, mutta on laajuudeltaan suppeampi. Kehittämistyö voi olla alaan liittyvä kirjallisuuskatsaus tai esimerkiksi ensihoidon operatiiviseen toimintaan liittyvä toimintaohje tai koulutuspaketti.

Koulutus kestää kaksi lukukautta ja koulutuksen pystyy hyvin suorittamaan muiden opintojen tai työn ohessa.

Eri ammattikorkeakoulut tarjoavat työelämässä oleville paljon erilaisia täydennyskoulutuksia. Suosittelen kaikille, joilla on mahdollisuus käyttää aikaa opiskeluun tutustumaan koulujen tarjontaan!

Olen erittäin kiitollinen tästä kouluttautumiseen liittyvästä mahdollisuudesta. Alkanut koulutus vahvistaa huomattavasti työnsaanti mahdollisuuksiani sekä tukee omaa ammatillista kehitystä. Tämän koulutuksen jälkeen omalla listallani on jollain aikavälillä muuntokoulutus (sairaanhoitaja AMK > ensihoitaja AMK) ja / tai ensihoidon johtamisopinnot YAMK-tutkintona.

Skhole tarjoaa erilaisia akuuttityön verkkokursseja, jotka tukevat akuuttityössä työskentelevien ja alaa opiskelevien hoitajien ammatillisen osaamisen ylläpitoa. Tämän linkin takaa löydät kurssitarjonnan. Kannattaa tutustua kurssitarjontaan!

Teemu Väänänen on reipas Stadista lähtöisin oleva salolainen sairaanhoitajaopiskelija, perustason ensihoitaja ja turva-alan ammattilainen. Sairaanhoitajaopintojen myötä Teemulle on tullut tutuksi mm. erikoissairaanhoidon sisätautiyksikkö, akuuttipsykoosiosastot, saattohoito sekä sairaalan päivystys. Teemu on helposti lähestyttävä, läsnäoleva ja akuuteissa tilanteissa viihtyvä, joka on kaiken aikaa lapsenomaisen utelias oppimaan uutta akuuttihoidon saralla. Kiireisen opiskelija-arjen vastapainona Teemu harrastaa perhokalastusta, retkiautoilua ja vaeltamista.

Blogin tekstin tarjoaa Skhole
Skhole on sosiaali- ja terveydenhuoltoalan verkkokoulutuspalvelu, joka kulkee mukana sekä koulutuksen järjestäjän että työntekijän matkalla. Palvelu sopii täydennyskoulutukseen niin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrityksille kuin opiskelun tueksi alan opiskelijoille.
Kokeile Skholea kaksi viikkoa ilmaiseksi!