Voitko Sinä hyvin työssäsi? Työhyvinvointi tarkoittaa työn, sen mielekkyyden, terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin muodostamaa kokonaisuutta. Työhyvinvointia on todettu nostavan niin työyhteisön ilmapiiri, ammattitaito kuin motivoiva johtaminenkin.

Miten nämä toteutuvat sinun työpaikassasi? On todettu, että lähihoitajien työ on fyysisesti kuormittavampaa, ja puolestaan sairaanhoitajilla psyykkinen kuormitus nousee korkeammaksi kuin lähihoitajilla. Psyykkinen kuormitus tarkoittaa muun muassa epäselviä tavoitteita, jatkuvaa kiirettä, muutosta tai pitkittynyttä epävarmuutta. Psyykkistä kuormittavuutta voi olla myöskin se, ettei työhön ole mahdollista vaikuttaa haluamallaan tavalla esimerkiksi työssä kehittymisen tai työtahdin suhteen. Saatko arvostusta työstäsi?

Työturvallisuuslaki velvoittaa terveys- ja turvallisuusriskien arviointia työnantajan taholta. Skholen Työterveyshuolto -kurssilla voit tutustua tarkemmin työterveyshuoltoon. Hoitoalan fyysinen työkuorma on valitettavan suurta. Osittain tätä pyritään helpottamaan riittävällä koulutuksella, muun muassa työergonomiakoulutuksella sekä asianmukaisilla apuvälineillä. Korhonen ym. (2010) toteavat, että joka neljäs sairaanhoitaja ja lääkäri kokee työnsä paljon kuormittavaksi. Riittävä perehdytys, toimiva työterveyshuolto, sovitut työajat sekä säännölliset osastopalavarit vähentävät hoitajien kokemaa psykososiaalista kuormitusta. Voidaan miettiä kuinka monella esimerkiksi työajat ovat oikeasti sovittuja. Vasta päällä ollut ylityö- ja vuoronvaihtokielto laittoi sairaalat aivan sekaisin. Tällä hetkellä tilanne lähes kaikkialla on, että hoitajat joustaa työajoistaan, mikä lisää hoitajien kokemaa psykososiaalista kuormaa ja lisää uupumista työssään.

Myös kehityskeskustelut ovat yksi keskeinen keino pitää huolta työntekijöiden turvallisuudesta. Kehityskeskustelun tavoitteena on turvata työntekijöiden turvallisuutta ja tukea työntekijän ammatillista osaamista. Kuitenkin on myös todettu, että rakentavan ja kriittisen palautteen antaminen sekä vastaanottaminen on hankalaa. Riittävän palautteen on todettu lisäävän työhyvinvointia. Koetko sinä saavasi riittävästi sekä positiivista että aidosti rakentavaa palautetta työstäsi?

Psykiatrialla huolehditaan työntekijöiden psyykkisestä ja sosiaalisesta kuormituksesta lakisääteisellä työnohjauksella. Jokaisella psykiatrian puolella työskentelevällä työntekijällä tulee olla mahdollisuus saada työnohjausta, joka toimii ammatillisena välineenä henkisesti raskaassa työssä. Myös moni somatiikalla työskentelevä hoitaja törmää henkiseen kuormaan, etenkin silloin kun sairaudesta ei pystytäkään parantamaan, ja hoitajana tulisi tukea esimerkiksi sairastunutta potilasta tai läheisensä menettänyttä perhettä. Jokainen hoitoalan työntekijä kohtaa työssään potilaiden tuskaa ja kärsimystä, syöpähoitajat, kätilöt, tehohoitajat, mutta huolehditaanko hoitajien omasta jaksamisesta riittävästi? Kuinka voidaan tukea potilaita ja perheitä, jos hoitaja itse voi pahoin työssään?

Mitä sitten tapahtuu kun ei oikeasti enää jaksa? Onneksi meillä on myöskin lakisääteinen työterveyshuolto. Ensisijaisesti järjestelyillä työyksiköissä tai organisaatioissa voidaan tukea yksittäisen työntekijän jaksamista. Toivottavaa toki olisi, että muilla järjestelyillä kuin sairaslomalla voitaisiin edistää työntekijöiden jaksamista työssään.

Kerro kommenttiosioon; puhutaanko liikaa työhyvinvoinnista, vai pitäisikö puhua työpahoinvoinnista? Mitkä tekijät jo auttavat ja mitkä auttaisivat työssä jaksamistasi, jos näitä mahdollisuuksia tarjottaisiin? Ja tärkeimpänä, kerro kuinka Sinä jaksat?

Painettu lähde:

Korhonen H, Kortteisto T, Kaila M, Rissanen P & Elovainio M. 2010. Työn piirteet ja hoitosuositusasenteet terveydenhuollon ammattilaisilla. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 47, 3–16

Blogin tekstin tarjoaa Skhole
Skhole on sosiaali- ja terveydenhuoltoalan verkkokoulutuspalvelu, joka kulkee mukana sekä koulutuksen järjestäjän että työntekijän matkalla. Palvelu sopii täydennyskoulutukseen niin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrityksille kuin opiskelun tueksi alan opiskelijoille.
Kokeile Skholea kaksi viikkoa ilmaiseksi!