Opiskeluun, joka johtaa tutkintoon, sisältyy poikkeuksetta opinnäytetyö. Opinnäytetyö on suunnittelu-, kehittämis- tai tutkimustyötä. Se on opiskelijoiden keskuudessa pelätty - jopa vihattu - suurehko ja haastava kokonaisuus, mutta samalla myös oppimisen, kokonaisvaltaisen osaamisen sekä tiedon haun, käyttämisen ja luomisen todiste.

Opinna-ytetyo--hoitoala

Opinnäytetyö on näyte siitä, että olet pätevä ja valmis aloittamaan ”käytännön kentällä”. Onnistut parhaiten opinnäytetyön prosessissa huomioimalla seuraavat seikat:

Tiedonhaku ja -hallinta

Opinnäytetyötä tehdessä sovelletaan opintojen aikana kehittyneitä tiedonhankinta- ja -hallintataitoja. Opinnäytetöiden aiheet liittyvät usein työelämän muuttuviin haasteisiin, ja tavoitteena on, että teet opinnäytetyösi yhteistyössä työelämän kanssa. Aiheen tulisi olla lähellä omia kiinnostuksen kohteita, palvella osaamisen näytön vaateita ja vastata työelämän lisääntyviin ja muuttuviin tarpeisiin.

Tutkimusten mukaan terveysalan opinnäytetoiminnassa olennaisia elementtejä ovat työelämän ja ammatillisuuden kehittyminen, tutkitun tiedon käyttö, kriittisyys ja tutkiva työote. Käytännön työlle haetaan perusteluja ja työkäytännöt tarvitsevat tutkimusta kehittyäkseen. Tieteellisyyden ja käytännöllisyyden tulee täydentää toisiaan. On siis tärkeää, että hallitset tiedonhaun perusteet, osaat hakea ja arvioida tutkittua tietoa. Sillä perustelet myös opinnäytetyösi tärkeyttä!

Aiheen valinta – tavoitteena työelämälähtöisyys

Opinnäytetyön aiheen valinta tapahtuu terveysalalla yleensä hoitotyön käytännön työn aihepiiristä, jolloin ne edesauttavat hoitotyön kehittämistä ja opiskelijan ammatillista kasvua (Frilander-Paavilainen 2005, Vesterinen 2005). Opiskelijan oppiminen työelämäyhteistyössä tehdyssä opinnäytetyössä ilmenee opiskelijan ammatillisuuden ja asiantuntijuuden kehittymisenä. Terveydenhuollon opiskelijat kuvaavat oppimistaan ammatillisena kasvuna ja kehittymisenä tulevaan hoitotyön ammattiin.

Sairaanhoitajaopiskelijat (n=10) vastasivat sosiaalisessa mediassa syys-lokakuussa 2017 järjestämääni kartoitukseen opinnäytetyöprosessista siihen, mikä kiehtoo, arveluttaa ja on haastavinta opinnäytetyöprosessissa. Lisäksi tiedustelin, mikä menee/meni hyvin, missä on/oli parantamisen varaa ja minkä yksittäisen ohjeen (tai vaikka sloganin) opiskelijat antaisivat opinnäytetyöprosessia helpottamaan?

Opiskelijoiden opinnäytetöiden lähtökohdissa tulisi vastausten mukaan korostua selvästi opiskelija-, potilas- ja asiakas- sekä työelämälähtöisyys.

Opiskelijalähtöisyys ilmenee opiskelijoiden kuvauksina siitä, että he ovat kiinnostuneita tutkimaan ja kehittämään hoitotyötä ̶ opiskelijat haluavat kehittää konkreettisia ja hyödyllisiä tuotoksia hoitotyöhön. Eräs vastaaja kiteytti aiheenvalinnan tärkeyden näin:

”Motivaatio tekemiseen huomattavasti parempi kun aihe oikeasti kiinnostaa!”

Myös työelämä odottaa opinnäytetöiltä käytännönläheisyyttä ja hyödynnettävyyttä. Terveysalan ammattikorkeakoulun opinnäytetöiden käyttöä hoitotyön kehittämisessä edistää siis käytännönläheinen, työelämän tarpeista lähtevä ja hyvin rajattu aiheen valinta.

Ajantasainen ohjaus

Ohjauskäytänteiden kehittämisen tarkoitukseksi on kuvattu hoitotyön ohjauksen selkeyttämisen, yhtenäistämisen, ohjauksen laadun parantamisen sekä ohjausosaamisen kehittämisen. Sairaanhoitajaopiskelijat kokevat, että opettajalta saama ohjaus on laadultaan epätasaisista, sitä on vaikea saada ja se ei vastaa opiskelijoiden tarpeisiin. Yksi kartoitukseen vastanneista pohti asiaa seuraavasti: ”Opettajilla tulisi ainakin kouluissa olla yhtäläiset normit, mielellään toki valtakunnallisestikin. Ihan vaan vähän sapettaa, kun työn koko ja laatu vaihtelevat.”

Osa vastaajista kertoi saaneensa opinnäytetyöprosessissa pienryhmäohjausta ja kokivat sen hyväksi ohjaustavaksi:”Pienryhmässä käydään läpi töitä… tämä on hyvä suuntaus, sillä ryhmän avulla saa omaan työhön monenlaista uutta, ja seuraamalla muiden prosessia oppii.”

”Tärkeintä on alkaa vaan tekemään…!”

Opinnäytetyön tekeminen on prosessi, joka alkaa ideasta, aiheenvalinnasta ja tiedonhausta, ja joka päättyy kirjalliseen raportoimiseen ja työn esittelemiseen sekä kypsyysnäytteeseen. Prosessikokonaisuus (ammattikorkeakoulututkinto) on 15 opintopisteen arvoinen eli n. 400 tuntia. Tämän jälkeen työ arvioidaan. Prosessi mielletään pitkäksi mutta kuitenkin antoisaksi taipaleeksi, ja erään sairaanhoitajaopiskelijan sanoin:

”Tärkeintä on vaan alkaa tekemään, eikä siirtää joka vaiheen aloitusta seuraavalle maanantaille/viikolle/kuukaudelle. Näin ainakin työ etenee, vaikkakin hitaasti kaiken muun elämän ohessa.”

Huomaathan, että tuotettava opinnäytetyö on myös uuden tiedon luomista: olet luonut tai luomassa jotakin uutta ja innostavaa, jotain, jota voidaan käyttää käytännön työn tukena ja yleisenä ohjenuorana. Onnea matkaan!

Minna

Ps. Onko sinulla jokin hyvä vinkki opinnäytetyötään tekevälle opiskelijalle?

Täältä voit itse vielä kurkata erinomaiset alkutaipaleen (ja miksei viimemetrienkin!) vinkit opinnäytetyön tekemiseen: https://futurice.com/blog/how-to-write-a-thesis

Blogin tekstin tarjoaa Skhole
Skhole on sosiaali- ja terveydenhuoltoalan verkkokoulutuspalvelu, joka kulkee mukana sekä koulutuksen järjestäjän että työntekijän matkalla. Palvelu sopii täydennyskoulutukseen niin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrityksille kuin opiskelun tueksi alan opiskelijoille.
Kokeile Skholea kaksi viikkoa ilmaiseksi!