Kaikki ammattikorkeakouluista valmistuvat opiskelijat tekevät opinnäytetyön osana opintojaan. Opinnäytetyö on opintojen loppuvaiheeseen sijoittuva laaja ja käytännönläheinen kehitys- tai tutkimushanke, joka toimii eräänlaisena siltana opiskelun ja työelämän välillä.

Opinnäytetyön tarkoituksena on edistää opiskelijan siirtymistä ammatillisiin sosiaali- ja terveysalan työtehtäviin sekä antaa opiskelijalle valmiuksia toimia erilaisissa alan asiantuntijatehtävissä. Opinnäytetyön toisena päätarkoituksena on kehittää työelämän ratkaisuja ja toimintamalleja uusimpaan, näyttöön perustuvaan tietoon pohjautuen.


Opinnäytetyö on siis osaamisen näyttö, pitkän opintomatkan päätös ja pätevyyden ansaitsemiseksi pakollinen suoritus. Se on myös mahdollisuus loistaa, pätevöityä ja suuntautua johonkin itseä kiinnostavaan aiheeseen. Silti monet opiskelijat kokevat sen hankalaksi. Olen usein miettinyt syytä tälle ja pohtinut sitä myös ääneen.

Opiskelijoille opinnäytetyö on raskas ja vaikeaselkoinen erityisesti siksi, ettei aihe vaikuta kiinnostavalta tai ole tarpeeksi käytännönläheinen, osa opiskelijoista kertoo opinnäytetyöprosessin olevan epäselvä – kuka tekee mitäkin ja miten tekemisen vastuut jaetaan? Tämä on helppo ymmärtää, ja onkin ensisijaisen tärkeää, että opinnäytetyön prosessi on selkeä ja kaikille avoin, ymmärrettävään, konkreettiseen muotoon kirjattu.

Opinnäytetyöprosessin pitää olla selkeä, aiheen tärkeä

Opinnäytetyöprosessi etenee pääpiirteittäin neliportaisesti: 1) valitaan aihe niin sanotulta ”projektitarjottimelta”, 2) laaditaan opinnäytetyösuunnitelma, jonka ohjaava opettaja ja mahdollinen ulkopuolinen toimeksiantaja hyväksyvät, 3) toteutetaan opinnäytetyö tutkimus- tai kehittämispainotteisesti ennakkoon suunnitelulla tavalla ja 4) luodaan loppuraportti, -tuotos ja esitetään se koulussa ja toimeksiantajataholla. Yksinkertaista.

Välivaiheita ei saa olla liikaa, aiheita taas pitää olla tarjolla riittämiin ja niiden hyöty ja autenttinen tarve tulee selvittää opiskelijoille.

Melko laajan kartoituksen ja vankan kokemuksen perusteella voidaan sanoa, että kaikki opiskelijat tekevät mielellään työtä, jolla on oikeasti merkitystä – opinnäytetyön tarve pohjautuu ihan oikeaan tarpeeseen ja opinnäytetyön tuloksia ja tuotoksia tullaan hyödyntämään toimeksiantajataholla. Työstä on hyötyä niin opiskelijalle kuin toimeksiantajataholle.

Ihan aina opiskelijat eivät kuitenkaan koe, että he ovat kiinnittyneet aiheeseen, joka ensinnäkin kiinnostaa heitä ja toiseksi tuottaa oikeasti merkittävää tietoa, toimintaa ja tuotoksen. Hyvistä, ajankohtaisista ja merkityksellisistä aiheista on usein pula.

Opinnäytetyöstä hyötyvät toimeksiantaja, opiskelijat ja oppilaitokset

Skhole tarjoaa sote-alan opiskelijoille – niin ammattikorkeakoulu- kuin ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suorittavillekin – laajan aihepankin. Aiheissa korostuvat tiedon tuottaminen, tiedon jäsentely ja konkreettisen, käytännön hoitotyössä tarvittavan materiaalipankin luominen. Opiskelijoilla on myös itse mahdollisuus ehdottaa aihetta ja ilmoittaa kiinnostuksenkohteistaan Skholelle!

Opiskelijoille merkityksellistä on, että Skholelle tehtyjä opinnäytetöitä hyödynnetään suoraan nykyisten ja tulevien kollegoiden koulutukseen sekä oppilaitoksissa ja ammattilaisorganisaatioissa.

Opinnäytetöistä eivät hyödy pelkästään toimeksiantaja ja opiskelijat, vaan todellista hyötyä tuotetaan myös oppilaitoksille, jotka käyttävät Skholen verkkopalveluja: oppilaitos saa käyttöönsä uutta materiaalia ja voivat osaltaan vaikuttaa tuotettavien sisältöjen laatuun. Skholen opinnäytetyöprosessi on kirjoitettu vastaamaan ammattikorkeakoulujen käytäntöjä, ja voidaan olettaa, että opinnäytetöiden toteutus on myös koulun näkökulmasta helppoa.

Skholen prosessissa korostuvat jo aiemmin mainitut neljä pääkohtaa. Erityisen tärkeänä pidetään yhteistä tavoitetta ja päämäärää sekä tarveperustaisuutta.

Hyvään, kaikkia tyydyttävään, lopputuotokseen päästään vahvan teoreettisen katsauksen (näyttöön perustuvuus) sekä ohjauksellisuuden myötä. Työn onnistumisen ja opiskelijoiden motivaation kannalta on olennaista, että opiskelijat saavat työllensä ohjausta sekä koululta että toimeksiantajataholta: kenenkään ei tarvitse olla yksin opinnäytetyönsä kanssa – me Skholella olemme opiskelijoiden tukena koko prosessin ajan!

Ilmoittaudu opinnäytetyöntekijäksi Skholeen!

Tarttumapinnoilla

Minna

Minna Salakari on elämäniloinen turkulainen. Minna on opettaja, projektipäällikkö ja terveyden edistämisen asiantuntija. Hän väitteli tohtoriksi toukokuussa 2020 Turun yliopiston kansanterveystieteenlaitokselta ja toimii päätyössään Turun ammattikorkeakoulun Master Schoolin opettajana. Minna on suorapuheinen ja kantaa ottava kirjoittaja, joka on kiinnostunut kaikenlaisesta viestinnästä. Hän on nopea tekstintuottaja, jota kiehtoo sote-alan ilmiöt laajasti. Minnan työskentelyä ohjaavat pohjaton uteliaisuus, kehittymisen halu ja positiivinen elämänasenne. Vapaa-ajallaan Minna liikkuu, lojuu, lukee ja viettää aikaa perheensä kanssa.

Blogin tekstin tarjoaa Skhole
Skhole on sosiaali- ja terveydenhuoltoalan verkkokoulutuspalvelu, joka kulkee mukana sekä koulutuksen järjestäjän että työntekijän matkalla. Palvelu sopii täydennyskoulutukseen niin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrityksille kuin opiskelun tueksi alan opiskelijoille.
Kokeile Skholea kaksi viikkoa ilmaiseksi!