Lääkehoidon turvallinen toteuttaminen edellyttää lääkehoidon vankkaa osaamista. Ammattitaitoa. Sairaanhoitajakoulutuksen tehtävänä on mahdollistaa ja taata lääkehoidon osaamisen kehittyminen. Lisäksi tarvitaan eettistä ajattelutapaa, motivaatiota, oikeanlaista asennetta ja hieman matikkapäätä.

Lääkelaskutkaan eivät siis turhaan tai kenenkään kiusaksi opiskeluvuosien opetussuunnitelmissa ole, kuten Merikin aiemmin blogitekstissään kirjoitti. Lääkelaskutentistä on kaiken kukkuraksi saatava täydet pisteet, eikä yksi risti kaksi -tyylillä veikkaaminen ole koskaan tuottanut parasta tulosta. Ihan niin kuin oikeassa lääkehoitoelämässä – pieninkin virhe voi koitua kohtalokkaaksi!

Laakelaskenta-1

Kansallisissa ja kansainvälisissä tutkimuksissa on kuitenkin osoitettu, että sairaanhoitajilla ja sairaanhoitajaopiskelijoilla on puutteita lääkehoidon osaamisessa. Epäkohtia ja vaihtelevuutta on havaittu myös lääkehoidon opetuksen laajuudessa, sisällössä ja toteutuksessa.

Arviolta joka viides lääkkeenanto on virheellinen

Lääkehoitoon liittyy aina inhimillisen virheen vaara: arviolta joka viides lääkkeenanto on virheellinen. Pitkät työvuorot, epäselvät ja häiriöalttiit lääkkeenjaon tilanteet sekä esimerkiksi puutteelliset potilastiedot vaikuttavat merkittävästi potilasvahinkojen määrään.

Lääkehoito on turvallista ja tehokasta vain oikein toteutettuna.

Koska jo pienillä lääkemäärillä vaikutetaan potilaaseen, ja jo pienikin lääkehoidon poikkeama voi aiheuttaa mittavan vaaratapahtuman, tulee lääkehoitoon kiinnittää erityistä huomiota kaikissa terveydenhuollon yksiköissä. Sekä lääkehoidon että nestehoidon ja verituotteiden käsittelyä ja annostelua koskevat periaatteet ovatkin samat kaikille terveydenhuollon toimijoille. Jokaisessa lääkehoitoa toteuttavassa yksikössä tulee olla lääkehoidon suunnitelma, jonka pitää sisältää kaikki periaatteet ja toimintatavat, joiden mukaan lääkehoito toteutetaan yksikössä turvallisesti.

Tyypillisimmän lääkityspoikkeamatilanteen aiheuttaa työntekijän tai yksikön väärä tai suunnittelematon toimintatapa. Merkittävin lääkityspoikkeaman syy on se, että potilasta ei tunnisteta tai potilaan diagnoosi ei olekaan oikea. Poikkeama voi johtua myös väärästä lääkkeestä, väärästä annostuksesta tai väärästä lääkkeenantoajasta. Potilas voi myös saada ammattilaiselta virheellisen ohjeistuksen lääkkeen käyttöön liittyen. Vakavia lääkityshaittoja aiheuttavat erityisesti opioidien, diabetekseen käytettävien lääkkeiden ja varfariinin antamiseen liittyvät virheet, joihin altistavat potilaan korkea ikä ja useiden lääkkeiden samanaikainen käyttö. Vanhuksille toteutettavassa lääkkeenannossa tulee noudattaa erityistä huolellisuutta!

Ammattilaisten puutteelliset toiminnot johtavat poikkeamiin

Poikkeamat johtuvat tutkitusti miltei aina terveydenhuollon ammattihenkilöiden toiminnasta. Lääkityspoikkeamien on todettu johtuvan myös työyksikön käytännöistä, työnjaosta ja lääkkeen valmistamiseen tai antamiseen liittyvistä seikoista. Poikkeamia aiheuttavat myös potilaan tilan seuraamiseen, lääkkeen määräyksen vastaanottamiseen, lääkkeiden nimeämiseen ja merkitsemiseen sekä niiden tilaamiseen, pakkaamiseen ja toimittamiseen liittyvät – usein puutteelliset – toiminnot.

Lääkehoitoon pitää keskittyä, siihen tulee olla ammattiperusta sekä työyksikön luvat lääketilausten tekemiseen, lääkkeiden jakoon, annosteluun ja antoon liittyen.

Lääkehoidon osaamista tulee kehittää ja taitoja pitää yllä. Vaikkei lääkehoito olekaan peliä, eikä arvuuttelulla pitkälle pötki, muista silti lotota!

Seitsemän O:ta eli seitsemän oikein -rivin voi lääkehoidon lotossa saada seuraavasti: oikea lääke, oikea annos, oikea antoaika, oikea antotapa, oikea potilas, oikea potilaan ohjaus sekä oikea dokumentointi.

Minna

Psst. Tutustu lähteenäkin käytettyyn vuonna 2016 julkaistuun THL:n Turvallinen lääkehoito - Opas lääkehoitosuunnitelman tekemiseen sosiaali- ja terveydenhuollossa -julkaisuun. Voit myös harjaantua lääkehoidon toteutuksessa ja kehittää lääkelaskuosaamistasi. Tsekkaa Skholen mahdollisuudet tästä!

Tilaa Skholen ilmaiset kokeilutunnukset täällä. Ja pääset heti treenaamaan lääkehoitoa.

Blogin tekstin tarjoaa Skhole
Skhole on sosiaali- ja terveydenhuoltoalan verkkokoulutuspalvelu, joka kulkee mukana sekä koulutuksen järjestäjän että työntekijän matkalla. Palvelu sopii täydennyskoulutukseen niin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrityksille kuin opiskelun tueksi alan opiskelijoille.
Kokeile Skholea kaksi viikkoa ilmaiseksi!