Suomalaista opintojärjestelmää leimaa melko hallitseva myytti siitä, miten oppiminen tapahtuu. Opettaja opettaa luennolla, ja opiskelija tekee muistiinpanoja, lukee läksynsä ja tulee tenttiin. Opettaja arvioi suorituksen ja antaa arvosanan. Lisäksi täysin itsenäiseen opiskeluun nojaudutaan yhä enemmän erityisesti säästöihin vedoten - voi siis tulla vaan ja tenttiä!

On tultu aikakauteen, jossa käytäntöjä voi ja pitääkin uudistaa. Mahdollisuuksia ja menetelmiä on lukuisia, ei siis kannata jäädä opettajanakaan jumittamaan, vaan opiskelijoiden oppimisen takaamiseksi poistua mukavuusalueeltaan ja kokeilla jotain aivan muuta. On olennaista, että opettajat kehittävät omaa opetustaan opiskelijakeskeisen oppimiskulttuurin suuntaan. Opettajalla on nyt lupa flipata!

Opettajalla-on-lupa-flipata

Käänteisen oppimisen perusta on käytännössä, ja oppiminen vaatii itseohjautuvuutta

Flippaamisen eli käänteisen oppimisen perusta on vahvasti käytännössä. Siinä korostuvat inhimillinen lähestyminen oppimiseen ja opiskelijan vapaus oppia. Käänteisessä oppimisessa opettajalla on enemmän aikaa kohdata opiskelijat yksilöinä, ja opiskelijalla on mahdollisuus käyttää opettajan tietotaitoa eräänlaisena kanavana omaan motivoitumiseensa. Käänteinen opetus on lähtenyt liikkeelle kahdesta tärkeästä kysymyksestä: 1. Miksi kaikkien opiskelijoiden pitää opiskella samaa asiaa samaan aikaan? 2. Pitääkö opiskelijan osaaminen todentaa ennen seuraavaan asiaan siirtymistä?

Käänteisessä oppimisessa koko oppimiskulttuuri muuttuu, aina opettajasta luentotilan tapahtumiin.

Oppiminen tapahtuu omassa tahdissa, eikä opettaja kontrolloi oppimista, esimerkiksi sitä, onko tehtävät tehty. Käänteinen opetus ja opiskelu vaativat opiskelijalta siis itseohjautuvuutta. Itseohjautuvuus taas vaatii sen, että opiskelija ymmärtää jotain omasta oppimisestaan ja osaa ohjata sitä. Opettaja ei käytä omaa osaamistaan tiedon siirtämiseen, vaan sen ohjaamiseen, miten opiskelija voi oppia. Keskeistä on oppilaan itseohjautuvuuden tukeminen sekä yhteisöllisen oppimisen luonne: opiskelijalla on mahdollisuus hyödyntää yhteisöä ja opettajaa oman motivaationsa herättelyyn.

Verkkomateriaalit tarjoavat parasta etäopiskelua sairaanhoitaja- ja täydennyskoulutukseen

Keskeisiä resursseja käänteisessä oppimisessa ovat erilaiset virikkeet, kuten opetusvideot tai muu verkkomateriaali. Jotta menetelmä toimisi ihanteellisesti, se on toteutettava huolellisesti teknisten ratkaisujen, ennakkotehtävien ja lähiopetuksen suunnittelun osalta. Opettajille haasteena ovat riittävän laadukkaan ennakkomateriaalin, kuten videoiden, valmistelu ja tähän liittyvän teknologian hallitseminen.

Ammattilaisten toteuttamia verkko-opintokokonaisuuksia on onneksi olemassa nykyään useita. Tämä säästää opettajan resursseja opetuksessa. Skhole tarjoaa kustannustehokkaan ratkaisun sosiaali- ja terveysalan täydennyskoulutukseen: täydennyskoulutukseen liittyvät sisällöt ovat asiantuntijoiden tuottamaa ja terveydenhuoltoviranomaisten hyväksymää, ja verkkokurssit (yhteensä 34 kurssia) on rakennettu moduulimuotoon, joten niitä on helppo soveltaa erilaisiin oppimistarpeisiin. Verkkomateriaalit ovat kestoltaan lyhempiä, alle puolen tunnin kokonaisuuksia, ja pidempiä, yli kahden tunnin mittaisia, koulutuskokonaisuuksia. Skholella on käytössään myös tilastotyökaluja, jotka mahdollistavat reaaliaikaisen osaamisen mittaamisen!

Luennon hyvyys tai heikkous riippuu siitä, onko luennon aikana mahdollisuus oppimisen oivalluksiin, eli siitä, miten luento on rakennettu ja etenkin siitä, millaisen opetuskokonaisuuden osa luento on.

Skholen oppimisympäristössä toteutuu käänteisen oppimisen menetelmä hyvin - opiskelijalla on mahdollisuus katsoa luennot omaan tahtiinsa, ajasta ja paikasta riippumatta. Lisäksi luennon aikana on mahdollisuus kirjoittaa luentomuistiinpanoja ja palata myöhemmin sekä luentomateriaaleihin ja omiin aiempiin muistiinpanoihin. Muistiinpanot voi myös tallentaa word-tiedostona tai tulostaa. Skholen ”Luokkahuone” on chat-muotoinen keskustelukanava, jossa on mahdollista keskustella muiden opiskelijoiden ja/tai opettajien kanssa. Tämä tuo opiskeluun lisää usein kaivattua interaktiivisuutta. Vaikka opiskelu on itsenäistä ja materiaalit tarkoin ammattilaisen (yleensä opettajan) valikoimia, on hyvä, että opiskelijalla on mahdollisuus myös keskusteluun luennon aikana tai sen jälkeen. Oppimisen mahdollisuuksia on siis monia, ja niistä jokainen edesauttaa itseohjautuvuuden kehittymistä.

Opettajan on myös oltava ajan tasalla sekä materiaalien että antamansa informaation osalta. Verkkomateriaali tulee tarjota opiskelijoille hyvissä ajoin ennen opetusta, ja vuorovaikutteisen lähiopetuksen tulisi perustua mahdollisimman pitkälti ennakolta tarjottuun materiaaliin. Videomateriaalin tulee olla saatavilla myös opetuksen jälkeen, jotta opiskelijoilla on mahdollisuus käydä materiaalia läpi uudelleen esimerkiksi tenttiin valmistautuessa.

Käänteinen oppiminen lisää opiskelijoiden keskinäistä vuorovaikutusta ja tehostaa oppimista!

Verrattuna moniin muihin opetusmenetelmiin, käänteisessä oppimisessa voidaan soveltaa pienryhmäopetuksen menetelmiä huomattavasti suuremmalle opiskelijaryhmälle. Suuri ryhmä kannattaa välillä jakaa pienemmiksi ryhmiksi, joilla on mahdollisuus keskustella keskenään, jolloin parannetaan vuorovaikutteisuutta. Käänteisessä oppimisessa opiskelijat jaetaan pienryhmiin, mutta heitä voi olla paikalla samassa tilassa jopa yli 100!

Käänteinen oppiminen on opetusmenetelmä, jossa virikkeiden ja ennakkotehtävien avulla aktivoidaan opiskelijoiden aiempaa osaamista, ja lähiopetuksessa hyödynnetään ryhmätyöskentelyä.

Käänteisen oppimisen on todettu lisäävän opiskelijoiden keskinäistä vuorovaikutusta sekä opiskelijoiden ja opettajien välillä tapahtuvaa vuorovaikutusta.

Käänteinen oppiminen on myös kiinnostava valinta: se ei edellytä opettajilta vetovoimaista luennointia, vaan pikemminkin opiskelijoiden aktivoimista. Flippaus mahdollistaa myös harjaantuneiden opiskelijoiden toimimisen vertaisopettajina. Menetelmällä on saavutettu parempia oppimistuloksia kuin perinteisellä luento-opetuksella. Eikun flippaamaan!

Käänteisestä oppimisesta lisätietoa saat esimerkiksi tältä Youtube- tai tältä Youtube-videolta.

Kannattaa tsekata myös tämä esitys aiheesta: https://drive.google.com/file/d/0B2X8HRkN7igOVE9ubGZEamZsNTg/view

Skholen erinomaisiin verkkokursseihin pääset täältä.

Jäikö sinua askarruttamaan jokin käänteisen oppimisen menetelmässä? Vastaan mielelläni kysymyksiin tai keskustelen kanssasi menetelmästä lisää!

Minna

Blogin tekstin tarjoaa Skhole
Skhole on sosiaali- ja terveydenhuoltoalan verkkokoulutuspalvelu, joka kulkee mukana sekä koulutuksen järjestäjän että työntekijän matkalla. Palvelu sopii täydennyskoulutukseen niin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrityksille kuin opiskelun tueksi alan opiskelijoille.
Kokeile Skholea kaksi viikkoa ilmaiseksi!