...ja on edelleen. Tutkimusten mukaan hoitotyön opiskelijat kokevat huomattavaa stressiä ja ahdistusta, mikä estää oppimista ja lisää opiskelijan kokemaa kuormitusta.

Opiskelu-uupumuksen kokeminen on varsin yleistä ammattikorkeakouluopiskelijoiden keskuudessa. Erityisesti naissukupuoli, opiskelun loppuvaihe sekä kokemus opintojen odotettua huonommasta etenemisestä kytkeytyvät voimakkaan uupumuksen kokemiseen.

Opiskeluahdistus

Salmela-Aro määrittelee opiskelu-uupumuksen pitkittyneeksi stressioireyhtymäksi, joka sisältää

1.opiskeluvaatimusten aiheuttaman uupumusasteisen väsymyksen,

2.kyynisen asenteen opintoja kohtaan, johon liittyy opintojen merkityksen vähentyminen sekä

3.riittämättömyyden ja kyvyttömyyden tunteen opiskelijana.

(Salmela-Aro, 2009)

Siirtyminen esimerkiksi toisen asteen opinnoista korkea-asteen opintoihin on usealle nuorelle huomattava elämänmuutos, ja itsenäistyminen tuo usein uudenlaista vastuuta oman arjen ja opiskelun järjestämisestä. Omien henkilökohtaisten tavoitteiden lisäksi opintoja saattavat ohjata paineet usealta eri suunnalta. Lisäksi yhtenä syynä uupumiselle ja ahdistukselle on tutkinnon suorittamisajan lyhentäminen, mikä edellyttää opiskelijalta entistä tiiviimpää keskittymistä opintoihin. Osa opiskelijoista joutuu työskentelemään osa-aikaisesti opintojensa ohella jopa koko opiskeluajan, osa opiskelee aikuisopiskelijoina, ja suorituksia tulee kertyä muun (perhe-)elämän ohella tasaiseen, ennalta sovittuun tahtiin. Näiden vaatimusten keskellä opiskelijan arki muuttuu ikään kuin huomaamatta kuormittavaksi.

Kuinka opettajana voi tukea uupumuksesta ja ahdistuksesta kärsivää opiskelijaa? Entä miten ennaltaehkäistä oirehdintaa?

Opiskelijan kokema kuormitus on yleensä melko epäsäännöllistä: kurssitehtävät kohdistetaan lyhyille aikaväleille ja esimerkiksi osa-aikatyössä työvuorot ilmoitetaan vain lyhyellä varoitusajalla. Työstä aiheutuva kuormitus on opiskelijoille usein siis myös vaikeasti ennakoitavissa. Opintojen menestyksekäs suorittaminen vaatii runsaasti itsenäistä työtä, ajankäytön suunnittelua sekä henkistä ponnistelua.

Opiskelijoiden kokemaa stressiä ja ahdistusta voidaan lievittää monin keinoin. Ensisijaisesti pyritään vähentämään stressitekijöitä vaikuttamalla ennakoiden jo opetussuunnitelmaan ja opintojaksosuunnitteluun kehittämällä yleisiä, yhteisiä linjauksia.

Ammattitaitoinen opettaja sekä tunnistaa opiskelijansa stressiä, uupumusta ja ahdistuneisuutta että osaa konkreettisesti tarjota vaihtoehtoja ja tukea opiskelijalle.

Henkilökohtaisilla keskusteluilla ja opintosuunnitelman henkilökohtaistamisella voidaan vaikuttaa opintokokonaisuuksien suoritusmenetelmiin ja tuottaa joustavia tapoja toteuttaa opintopolkua. Lisäksi jo kuunteleminen ja läsnäolo sekä palautusmekanismien tarjoaminen ja niiden tärkeyden korostaminen tuottavat helpotusta akuuttiin (miksei pitkäkestoisempaankin) uupumukseen ja ahdistukseen. Onnistuneella palautumisella on todettu olevan vaikutuksia mm. kykyyn irrottautua työstä, väsymykseen sekä unenlaatuun. Rentoutuminen palautuskeinona on selvästi yleisin kuormituksesta palautumisen mekanismi.

Ajattele positiivisesti, rentoudu ja ole itsellesi armollinen!
Palautumismekanismien arvioinnilla saadaan tietoa opiskelijan vapaa-ajasta, sen laadusta ja siihen liittyvistä voimavaroista tai niiden puutteesta yksilöllisesti. Kuormituksesta palautumista voidaan tukea esimerkiksi ohjaamalla opiskelijaa palautumista edistäviin vapaa-ajan toimintoihin tai opettamalla rentoutumisen ja ajanhallinnan eri menetelmiä. Vaikka yhteisesti koko opiskelijaryhmälle. Jo opintojen alussa - motivoitunut ja opiskelijoistaan kiinnostunut opettaja on työssään opiskelijoita varten, hän kuuntelee, keskustelee ja tarjoaa vaihtoehtoja. Hän on opiskelijoidensa asianajaja ja vastuussa opintojen suunnittelusta ja osin myös suorituksista, hän toimii ohjaajana ja on asiantuntija, siis ihan v*n hyvä tyyppi!

Opettajana sitä toivoo myös, että opiskelijat näkisivät opiskelun elämänvaiheena, joka ei kuitenkaan ole pelkkiä haasteita ja vastuksia.

Asiantuntijuuden kehittyminen, sosiaaliset kontaktit ja itsemääräämisoikeus omasta elämästä tuovat elämään arvokasta sisältöä. Onnistumisen kokemukset tulevassa ammatissa kohottavat itsetuntoa ja toisaalta haasteiden voittaminen ja heikoista hetkistä ylitse pääseminen valmistavat kohtaamaan tulevaa työelämää. Ohjeina opiskelijalle opinnoista selviytymiseen ja uupumisen ennaltaehkäisyyn voisikin antaa seuraavat:

  1. Ajattele positiivisesti, muista rentoutua itsellesi parhaalla tavalla, ja mikä tärkeintä, muista olla itsellesi armollinen!

  2. Mieti, mitkä oman arkesi elementeistä tukevat jaksamistasi työ- ja opiskeluelämässä.

Minna

Ps. Miten sinä rentoudut? Mitkä oman arkesi elementeistä tukevat jaksamistasi työ- ja opiskeluelämässä?

Painettu lähde: Salmela-Aro, K. 2009. Opiskelu-uupumusmittari SBI-9 yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijoille. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön tutkimuksia 46. Helsinki: Kehitys Oy

Blogin tekstin tarjoaa Skhole
Skhole on sosiaali- ja terveydenhuoltoalan verkkokoulutuspalvelu, joka kulkee mukana sekä koulutuksen järjestäjän että työntekijän matkalla. Palvelu sopii täydennyskoulutukseen niin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrityksille kuin opiskelun tueksi alan opiskelijoille.
Kokeile Skholea kaksi viikkoa ilmaiseksi!