Millainen on hyvä työtoveri, mistä hänet tunnistaa? Millä tavoin työyhteisön toimijat kehittävät osaamista ja yleistä työilmapiiriä? Näitä voi pohtia helposti, kun miettii, mitä itse tuo tullessaan työpaikalle. Millaisia erilaisia yksilöitä työyhteisö tarvitsee, jotta sen tuottavuus ja tuloksellisuus kehittyvät huippuunsa?

adult-blur-close-up-736842

Tunnetilat ja työmuudit tarttuvat herkästi. Työilmapiiri pysyy hyvänä, kun päättää olla toisille hyvä työtoveri. Dynaamisuus työpaikalla syntyy ihmisten yhteisvaikutuksesta, siitä perustasta, jolle kaikki työyhteisöt rakentuvat. Hyvässä tapauksessa ihmisten yhteisvaikutus rikastuttaa ja luo energiaa, huonossa tapauksessa se kuluttaa sitä.

Oppivan organisaation käsite liittyy läheisesti yhteisöllisyyteen, ja sen yhtenä edellytyksenä onkin positiivinen yhteisöllisyys. Tätä taas ilmentävät muun muassa yhteenkuuluvuuden tunne, yhteiset arvot sekä rikas ja hyväksyvä organisaatiokulttuuri. Oppivaksi organisaatioksi kehitytään arkisessa työssä, jossa jokaisella on mahdollisuus kehittyä.

Kaikki lähtee ihmisistä, sanotaan, ja hyvät tavat olla pitää työpaikallakin. Vaikka jokainen työntekijä on oma persoonansa, työpaikalle ei kuitenkaan ole tarkoitus tulla osoittamaan mieltään tai kaatamaan omaa roskistaan. Huono työilmapiiri haisee, kuten aiemmassa blogitekstissäni olen kirjoittanut.

Millainen on hyvä työtoveri?

Pohdimme sosiaalisen median opettaja-ryhmässä, mitä saapuu paikalle, kun sinä tulet työpaikalle. Keskustelu eteni siihen, millainen on hyvä työtoveri ja mitä itsessään voisi kehittää, jotta työilmapiiri säilyisi hyvänä. Vastasin melko nopeasti, että minun mukanani tulee kasapäin iloa, myönteistä ajattelua, ideoita ja laaja-alaista näkemystä, osaamista. "Bingo!" vastasi kollega, hänestä minä olisin ideaali työtoveri.

Itse arvostan työtovereissa osaamista, se on oikeastaan kaiken perusta ja lähtökohta.

Ihan huippua on, jos kanssapeluri on hyväntuulinen ja huumorintajuinen, samaan suuntaan katsova työmyyrä. Vastavuoroinen ja toisten työtä arvostava yhteiseen hyvään panostaja. Työ on hänelle ehkä enemmän kuin "vain työ". Kuitenkin sellainen, joka osaa tarpeen tullen ottaa iisisti ja vaihtaa vapaalle. Ja sellainen, joka tiukan paikankin tullen seisoo rinnalla ja kantaa vastuunsa. Pidän myös ajatuksesta vastakohdista: parasta on, jos yhteisössä on sellaisia vastakohtia, persoonia ja osaajia, jotka sujuvasti täydentävät toisiaan. Vastakohtaisuus voi kuitenkin aiheuttaa myös ristiriitoja. Usein vaikeinta on kohdata ihminen, joka on täysin erilainen kuin itse.

Itsessäni kehittäisin kärsivällisyyttä ja ryhmätyön taitoa – aina kaikkea ei tarvitse, eikä voi, tehdä yksin tai itsenäisesti. Tiimissä on voimaa! Ryhmätyön taito on taito, jota pitää harjoitella, vaikka ekstrovertti olisikin.

Tutkimusten ja vähän kevyempienkin katsauksien ja listauksien mukaan hyvä työtoveri on ”samalla puolella kanssasi", puolustaa ja auttaa tarvittaessa. Hyvä työtoveri on luotettava, lojaali, tasapuolinen, hymyilevä ja kannustava. Hän kuulee ja kuuntelee, eikä koskaan ajattele omaa etuaan ensisijaisesti. Hyvä työtoveri osaa ajatella yhteistä tavoitetta.

Työyhteisö tarvitsee erilaisuutta

Hyvä työtoveri on ennen kaikkea mahtava persoonallisuus. Työyhteisö tarvitsee erilaisuutta niin osaamisen, persoonien kuin esimerkiksi ikäjakaumankin suhteen. Johtajalla tulisi olla avaimet erilaisuuden johtamiseen, jolloin jokaisen työntekijän työyhteisöön tuomat elementit ja osaaminen tulevat hyötykäyttöön. Työntekijöiden taas tulee sietää (ja osata hyödyntää) erilaisuutta. Näin organisaatiolla on mahdollisuus menestyä!

Jokainen työntekijä voi tahollaan pohtia, minkälaiselta työpaikka näyttäytyy työyhteisön ulkopuolisille sekä omia piirteitään, osaamistaan ja käyttäytymistään. Huono työilmapiiri on usein seurausta työpaikan ristiriidoista, henkilökemioista ja työntekijöiden "henkilökohtaisista helveteistä". Huono työilmapiiri vaikuttaa aina myös asiakkaisiin ja organisaation perustoimintaan ja sitä kautta työn tuottavuuteen ja tuloksellisuuteen.

Jokaisen työntekijän pitäisi ajatella aktiivisesti, mitä viestimme olemuksellamme, käytöksellämme ja keskinäisellä vuorovaikutuksellamme ulospäin.

Mieti, minkälaisessa työilmapiirissä itse haluaisit työskennellä. Mitä juuri sinä tuot työyhteisöösi, entä mitä toivoisit, että työtoverisi tuovat tullessaan?

Tarttumapinnoilla

Minna

Lähteet:
Aarnikoivu, H. 2010. Työelämä: menesty & voi hyvin. Helsinki: WSOYpro Oy
Hämäläinen, P. 2005. Ihmisen kokoinen työyhteisö. Avaimia hyvään vuorovaikutukseen. Hämeenlinna: Kariston kirjapaino Oy.
Nevalainen, V. 2007. Ihminen ja työ. Helsinki: Edita.
Rasila, M & Pitkonen, M. 2010. Erilaisuuden riesa ja rikkaus. Helsinki: Yrityskirjat
Surakka, T. & Ranta, T. 2013. Työelämätaidot – Sinä oman työelämäsi johtajana. Porvoo

Blogin tekstin tarjoaa Skhole
Skhole on sosiaali- ja terveydenhuoltoalan verkkokoulutuspalvelu, joka kulkee mukana sekä koulutuksen järjestäjän että työntekijän matkalla. Palvelu sopii täydennyskoulutukseen niin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrityksille kuin opiskelun tueksi alan opiskelijoille.
Kokeile Skholea kaksi viikkoa ilmaiseksi!