Ensihoitajan ammatillinen identiteetti kostuu monista palasista. Identiteetin rakentuminen alkaa opiskeluvaiheessa ja jatkuu koko työuran ajan. Työpaikkakoulutukset ovan avainasemassa taitojen ylläpidossa.

”Haluan olla ennemmin hyvä perustason ensihoitaja kuin huono hoitotasoinen”.

Kuulin tämän lauseen työkaveriltani kun juteltiin yhteisessä työvuorossa ensihoidon eri opintopoluista ja siihen liittyvistä jatkokoulutuksista.

Itselleni heräsi työkaverisi kommentista kaksi eri ajatusta. Toinen ajatuksistani liittyi ensihoitajan koulutusjärjestelmään ja toinen ensihoitajan ammatilliseen identiteettiin.

Terveydenhuoltolain mukaan ensihoitopalvelu ja sen järjestäminen on alueellisten sairaanhoitopiirien vastuulla. Sairaanhoitopiirien tehtävänä on suunnitella, ohjeistaa, ohjata ja valvoa ensihoitopalvelun operatiivista toimintaa. Toiminnan tavoitteena on varmistaa ensihoidon tasalaatuisuus ja siten turvata ja varmistaa potilaiden saama hoito.

Ensihoidon henkilöstö koostuu pääasiassa sairaanhoitopiirien, pelastuslaitosten, yksityisten palveluntuottajien ja viranomaisten palveluksessa olevista terveydenhuoltoalan ammattilaisista sekä pelastajista jotka ovat suorittaneet ensihoidon opintoja.

Ensihoitoyksikön miehitys riippuu siitä minkä tasoinen yksikkö on kyseessä. Suomessa ensihoidon operatiivisessa toiminnassa on eri tasoisia yksiköitä perustason yksiköstä aina lääkäriyksikköihin saakka. Väliin mahtuu hoitotason yksikkö ja ensihoidon kenttäjohtoyksikkö, joka vastaa alueellisesti ensihoidon operatiivisesta toiminnasta.

Hätäkeskuksen antamia ns. kansalaistehtäviä hoitaa sekä perustason että hoitotason ensihoitoyksiköt. Toimintaa tukee ensivaste-toiminta, joka perustuu ns. lähimmän yksikön periaatteeseen ja ensivasteyksikkö saattaa olla esimerkiksi VPK:n yksikkö, jonka miehistö on saanut evy-koulutuksen.

Perustason ensihoidon yksikkö on miehitetty pääasiassa perustason ensihoitajilla tai lähihoitajilla, joilla on suoritettuna ensihoidon osaamisalan opinnot. Joillain alueilla perustason yksikkö miehitetään palomies-pelastajilla, joilla on ensihoidon perustason koulutus.  

Hoitotason yksikön henkilöstö koostuu joko perustason ensihoitajasta tai pelastajasta sekä hoitotason ensihoitajasta, joka voi olla ensihoitaja AMK tai sairaanhoitaja, jolla on hoitotason ensihoidon lisäopinnot suoritettuna tai sairaanhoitaja, jolla on ns. siirtymäsäännöksen avulla suoraan hoitotason pätevyys.

Henkilöstön pätevyydet on määritelty terveydenhuoltolaissa ja koulutustasot on ohjeistettu ensihoitopalveluja koskevassa asetuksessa.

Ensihoitajan urapolku

Tiivistettynä ensihoitoyksikköön pääsee työskentelemään neljää eri reittiä. Perustason ensihoitajaksi kouluttaudutaan suorittamalla sosiaali- ja terveysalan perustutkinto ammatillisessa oppilaitoksessa. Ensihoitaja (AMK:n) tutkinto suoritetaan ammattikorkeakoulussa ensihoidon koulutusohjelmassa, joka on yht. 240 opintopisteen kokonaisuus. Ensihoitaja AMK-tutkinto oikeuttaa käyttämään ensihoitaja (AMK) ja sairaanhoitaja (AMK) tutkintonimikkeitä. Koulutus antaa pätevyyden molempiin ammatteihin.

Ammattikorkeakoulut järjestävät myös pääosin maksullisia 30 opintopisteen laajuisia hoitotason ensihoidon erikoistumisopintoja, jotka on tarkoitettu pääasiallisesti laillistetuille sairaanhoitajille, joilla on työkokemusta ensihoidosta.

Pelastajatutkinnon voi opiskella tällä hetkellä Helsingin Pelastuskoulussa sekä Kuopion Pelastusopistolla. Pelastajaopintoihin on sisällytetty ensihoidon opintoja, jotka antavat pelastajalle pätevyyden toimia perustason ensihoitajan tehtävissä ensihoitoyksikössä.

Alalle on ominaista, että perustasolta noustaan jatko-opintojen myötä hoitotasolle.

On myös ensihoitajia, jotka haluavat jäädä perustasolle. Perustason koulutus antaa hyvät valmiudet toimia hoitotason ensihoitajan työparina ja perustasoisen ensihoitajan tuleekin tietää kaikki hoitotason ensihoidossa käytettävät lääkkeet, hoitotoimenpiteet ja hoito-ohjeet. Hoitotason ensihoidon yksikössä molempien hoitajien tehtäväkuva on saatu rakennettua mielekkääksi ja sisällöltään erittäin mielenkiintoiseksi. Ensihoidossa molemman tason ensihoitajilta vaaditaan ammattitaitoa sekä kykyä itseohjautuvaan työskentelyyn ja nopeaan päätöksentekoon. Molempien hoitajien on tunnettava lääkkeiden ja hoito-ohjeiden lisäksi alueen terveys- sekä sosiaalihuoltopalvelut sekä oman alueen käytössä olevat ensihoidon ja muiden viranomaisten resurssit.

Tehtävätyyppien suuri vaihtelu ja ennakoimattomuus on hyvin tyypillistä ensihoidon työlle. Tämän lisäksi tulee suuri fyysinen ja psyykkinen kuormitus, joka koostuu monista eri osa-alueista. Kuormitusta lisää alalle tyypillinen vaihteleva vuorotyöjärjestely sekä haastavat työskentelyolosuhteet. Ammatillisissa opinnoissa otetaan huomioon tehtävänkuvaan liittyvät haasteet.

Ensihoitajan ammatillinen identiteetti

Ensihoitajan ammatillinen identiteetti alkaa rakentumaan ammatillisten opintojen aikana pala palalta. Teoriaopinnot antavat pohjan työharjoitteluille jossa tuleva ensihoitaja pääsee harjoittelemaan valvotusti ensihoidon erilaisia tehtäviä ja toimenpiteitä. Koulutuksissa hyödynnetään teoriaopintojen rinnalla simulaatiokoulutuksia joissa harjoitellaan ohjatusti ensihoidon eri tilanteita ja temppuja.

Identiteetin rakentuminen jatkuu ammattiin valmistumisen jälkeen työelämässä. Ammatilliset opinnot antavat hyvän perustan ja valmiudet työskennellä ensihoidon eri tehtävissä. Osaamisen ylläpito esimerkiksi työpaikkakoulutusten kautta mahdollistaa eri tehtävissä toimimisen ja ammatillisen osaamisen ylläpitämisen.

Ammatillisen osaamisen ylläpito on ratkaisevassa osassa ensihoitajan ammatillisen identiteetin rakentumisessa.

Ammatilliseen identiteettiin liittyy myös hyvin vahvasti ammatillisen osaamisen lisäksi omat ammatilliset tavoitteet sekä työyhteisö ja sen antama tuki. Työyhteisön tuki oman ammatillisen osaaminen ylläpidossa on hyvin usein ratkaisevassa asemassa kun mietitään sitä, miten omaa osaamista voidaan ylläpitää ja kehittää. On vaarana, että ilman omia ammatillisia tavoitteita ensihoitaja taantuu ammattitaidon osalta ja työstä tulee liian rutiininomaista. Lyhyen aikavälin ja pidemmän aikavälin tavoitteet tulevat identiteettiä. Lyhyen aikavälin tavoitteena voi olla esimerkiksi jonkin harvinaisemman ensihoidon tehtävän kertaaminen ja siihen liittyvien hoito-ohjeiden haltuunotto ja pidemmän aikavälin tavoitteena voi olla jokin suurempi kokonaisuus, esimerkiksi kriittisesti sairastuneiden lapsipotilaiden hoito ja siihen liittyvien hoito-ohjeiden sisäistäminen. Joskus on hyvä pysähtyä miettimään omaa ammatillista identiteettiä, minkälaisena kollegat ja potilaat näkevät minut.

Rehellinen itsetutkistelu on välillä paikallaan.

Tässä saattaa auttaa esimerkiksi kysymällä suoraan työkavereiltä, miten he näkevät minut ja onko toiminnassani jotain mitä voisin muuttaa? Vastaukset saattavat yllättää sinut positiivisesti ja toisaalta jos saat palautetta niin olet päässyt taas yhden suuren harppauksen eteenpäin oman ammattitaidon ja identiteetin rakentamisessa.  Ensihoitaja joka on aidosti kiinnostunut omasta ammattitaidostaan ja sen kehittämisestä on hyvä ensihoitaja.

Skhole tarjoaa erilaisia akuuttityön verkkokursseja jotka tukevat akuuttityössä työskentelevien hoitajien ammatillisen osaamisen ylläpitoa. Tämän linkin  takaa löydät kurssitarjonnan. Kannattaa tutustua kurssitarjontaan!

Teemu Väänänen on reipas Stadista lähtöisin oleva salolainen sairaanhoitajaopiskelija, perustason ensihoitaja ja turva-alan ammattilainen. Sairaanhoitajaopintojen myötä Teemulle on tullut tutuksi mm. erikoissairaanhoidon sisätautiyksikkö, akuuttipsykoosiosastot, saattohoito sekä sairaalan päivystys. Teemu on helposti lähestyttävä, läsnäoleva ja akuuteissa tilanteissa viihtyvä, joka on kaiken aikaa lapsenomaisen utelias oppimaan uutta akuuttihoidon saralla. Kiireisen opiskelija-arjen vastapainona Teemu harrastaa perhokalastusta, retkiautoilua ja vaeltamista.

Blogin tekstin tarjoaa Skhole
Skhole on sosiaali- ja terveydenhuoltoalan verkkokoulutuspalvelu, joka kulkee mukana sekä koulutuksen järjestäjän että työntekijän matkalla. Palvelu sopii täydennyskoulutukseen niin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrityksille kuin opiskelun tueksi alan opiskelijoille.
Kokeile Skholea kaksi viikkoa ilmaiseksi!