On osoitettu, että työ itsessään pystyy muuttamaan työntekijän hyvinvointia: kun työssä on kaikki hyvin, sen tiedetään lisäävän työntekijöiden voimavaroja, mutta työ voi kuitenkin myös viedä työnilon ja -imun. Silloin se imee mehut helposti kaikilta muiltakin elämänalueilta. Jopa neljännes suomalaisista työikäisistä kokee uransa aikana jonkin asteista työuupumusta. Joskus tilanne voi kehittyä niin hankalaksi, että tuloksena on täydellinen romahtaminen ja pitkä sairausloma. Mikä hoitotyössä kuormittaa, mikä johtaa uupumukseen?

Hoitotyö on yksi riskialttiimmista aloista työuupumiselle, ja hoitoalaan liitetään useita uupumiselle altistavia ominaisuuksia. Halu auttaa, kohdata ja hoitaa on varmasti motiivi, joka saa useimmat hakeutumaan hoiva- ja hoitoalalle. Nykypäivän tehokkuusvaatimukset sopivat kuitenkin varsin huonosti yhteen ammattien kanssa, joissa keskiössä ovat ihmiset ja joissa työ perustuu kohtaamisille.

Kehno palkkaus ja arvoristiriita uuvuttavat hoitajan

Hoitotyön ammattilaisten työmotivaatiota koettelevat ainainen kiire, vastuu asiakkaiden tai potilaiden hengestä, useiden erilaisten hoitomenetelmien hallintavaatimukset ja kehno palkkaus – hoitajat väsyvät ja uupuvat. Kiire on monen hoitajan vakituinen työkaveri.

Työpsykologit ovat todenneet, että henkilökohtainen arvoristiriita on valtava, jos oma työ alkaa kiireen vuoksi tuntua enemmänkin hoidon laiminlyönniltä kuin aidolta huolenpidolta. Tilanne uuvuttaa helposti. Lisäksi tunne vähäisistä vaikuttamisen mahdollisuuksista omaan työhön on tutkitusti yksi merkittävimmistä uupumukselle altistavista tekijöistä. Nämä ovat tekijöitä, jotka johtavat helposti myös alanvaihtoon.

Toistuvat hoitotyön rutiinit ja tiukka aikataulutus voivat luoda työntekijöille kokemuksen olemattomasta liikkumavarasta.

Hoitotyössä myös varsinaiset kohtaamiset asiakkaiden tai potilaiden kanssa voivat joko verottaa tai lisätä työssä jaksamista. Onnistunut hoitoprosessi antaa hoitajalle uutta virtaa, kun taas epäonnistunut hoitotilanne ja epäsuotuisa hoitotulos aiheuttavat ylimääräistä stressiä. Työn palkitsevuus syntyykin usein potilaan ja hoitajan kohtaamisesta.

Hoitajat toivovat lisää käsiä ja enemmän arvostusta

Auttamistyö koetaan henkisesti raskaaksi. Autettava säätelee vain harvoin tunteitaan, kun taas ammattihenkilökunnalla on siitä vastuu. Lisäksi hoitajien paineita lisää tunne siitä, että ei pysty hoitamaan työtään riittävän hyvin. Hoitajien mukaan työuupumusta voitaisiin ennaltaehkäistä muun muassa hoitajamitoituksia tarkastamalla.

He toivovatkin lisää käsipareja hoitotyöhön, jolloin potilaskohtaamisille ja perushoitotyön tekemiselle jäisi enemmän aikaa.

Myös hoitotyön arvostus – tai pikemminkin arvostuksen puute – näkyy hoitajien työssä väsymisessä, jopa alan vaihtona. Hoitajat eivät saisi olla näkymätön ammattikunta.

Mistä lisää työnimua hoitotyöhön?

Työpaineiden ja asiakashaasteiden keskellä työniloa saattaa kokea hetkittäin onnistuneesta hoitotoimenpiteestä, potilaan henkiin jäämisestä tai myönteisestä asiakaskohtaamisesta. Kollegoiden ja esimiesten tuen on todettu vaikuttavan työolosuhteisiin ja sitä kautta hoitajien työhyvinvointiin.

Työ- ja henkilökohtaisen elämän yhteen sovittaminen on kaikilla aloilla merkittävä työhyvinvointiin vaikuttava seikka.

Yksilötasolla työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa säännölliset täydennyskoulutusmahdollisuudet sekä työntekijän oma terveyskäyttäytyminen ja -pääoma – elintapavalinnoilla, riittävällä levolla, harrastuksilla ja sosiaalisten suhteiden ylläpidolla on merkitystä työhyvinvointiin!

Tarttumapinnoilla

Minna

P.S. Skhole tarjoaa työhyvinvoinnin ja uralla etenemisen ja hoitotyössä selviytymisen tueksi säännöllistä täydennyskoulutusta. Katso tarjonta, kirjaudu ja olet koukussa!

Blogin tekstin tarjoaa Skhole
Skhole on sosiaali- ja terveydenhuoltoalan verkkokoulutuspalvelu, joka kulkee mukana sekä koulutuksen järjestäjän että työntekijän matkalla. Palvelu sopii täydennyskoulutukseen niin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrityksille kuin opiskelun tueksi alan opiskelijoille.
Kokeile Skholea kaksi viikkoa ilmaiseksi!