Lasten turvallinen lääkehoito on haastavaa ja riskialtista. Sairaanhoitajat tarvitsevat säännöllistä koulutusta – lasten lääkehoidossa ei ole varaa virheille!

Oikein toteutettu, tehokas, turvallinen ja tarkoituksenmukainen lääkehoito on keskeinen osa sekä potilasturvallisuutta että potilaan saaman palvelun laatua. Lasten turvallinen lääkehoito on haastavaa, koska annokset vaihtelevat suuresti lapsen koon mukaan. Annoskokojen vaihtelu tekee lasten lääkehoidosta luonnostaan riskialttiin. Oikea-aikaisella ja säännöllisellä koulutuksella voidaan edesauttaa lasten lääkehoidon turvallista toteutumista.
Lapsil--ke

Lääkkeiden tehon ja turvallisuuden varmistaminen on erityisen tärkeää, kun lääkehoito kohdistuu lapsiin. Lääkkeiden vaikutukset voivat olla lapsilla erilaiset kuin aikuisilla. Tämä johtuu muun muassa siitä, että lapsen elimistössä on suurempi nestepitoisuus kuin aikuisen elimistössä. Lisäksi lapsen elimistö käsittelee eli metaboloi lääkeaineita eri tavoin kuin aikuisella. Lapsi voi myös olla herkempi lääkkeen sivuvaikutuksille kuin aikuinen.

Lasten lääkehoidon suurin haaste on tutkimustiedon puute. Lasten lääkehoito perustuu suurelta osin kokemusperäisesti aikuisilta kerättyihin tietoihin.

Lääkkeitä ei ole testattu ja tutkittu erityisesti lapsilla, ja kaikkia käytettäviä lääkemuotoja ei ole suunniteltu lasten tarpeita huomioiden. Tutkimuksiin perustuvan tiedon puute oikeasta annostelusta lisää lääkehoidon poikkeamien ja haittavaikutusten riskiä. Myös alihoidon riski eli mahdollisuus toteuttaa tehotonta hoitoa kasvaa, jos annostelusta ei ole tutkimustietoa.

Lasten lääkehoidon yleisin poikkeama on virhe annostelussa

Koska lääkehoitoa toteuttavat ihmiset, inhimillisiä virheitä voi tapahtua kaikissa lääkehoitoprosessin vaiheissa. Lääkityspoikkeamia voi esiintyä määräyksen annon, väärinymmärryksen tai määräyksen huomiotta jättämisen myötä. Potilas voi saada väärää lääkettä, oikea lääke toistetaan tai potilas saa ylimääräisen annoksen lääkettä. Poikkeama voi olla myös väärä lääke, väärä antoreitti tai väärä antoaika.

Yleisin poikkeama lasten lääkehoidossa on virhe lääkkeen annostelussa. Vakavimmat lääkityspoikkeamat liittyvät suonensisäiseen lääkitykseen.

Lasten kohdalla lääkkeitä joudutaan laimentamaan, mikä altistaa virheannosteluille, jotka voivat olla jopa kymmenkertaisia yliannostuksia. Erityisen suuri annosteluvirheen riski on silloin, kun lääkettä annostellaan keskoselle, jolle oikean kokoinen annos on hyvin pieni.

Lasten lääkeannoksen laskeminen ja valmistus vaativat erityistä huolellisuutta. Yksiköissä, joissa hoidetaan kaiken ikäisiä lapsia, lääkeannokset voivat vaihdella moninkertaisesti. Lääkkeiden annostelun haasteena ovat myös lasten yksilölliset kokoerot – iänmukainen annossuositus voi olla isokokoisen lapsen painoon nähden riittämätön.

Lääkehoidossa, erityisesti lääkkeen annostelun yhteydessä, on suositeltavaa kaksoistarkastaa (toinen henkilö tarkastaa, että jaetut lääkkeet vastaavat lääkekortin merkintöjä ennen lääkkeiden antoa potilaille), että kyseessä on oikea lääke, oikean kokoisena annoksena ja että se annetaan oikealle potilaalle oikeaa reittiä, oikeana aikana.

Lääkehoidon turvallisuus perustuu osaamiseen

Sosiaali- ja terveysministeriön asetusten mukaan lääkkeen valinnan tulee ensisijaisesti perustua lääkkeen tehon ja turvallisuuden vahvistavaan tutkimusnäyttöön tai yleisesti hyväksyttyyn hoitokäytäntöön. Lääketurvallisuus on esimerkiksi sitä, että lääkkeen farmakologiset ominaisuudet ja vaikutustavat tunnetaan, lääkkeet valmistetaan oikein, jotta ne täyttävät laatuvaatimukset ja lääkkeet pakataan ja merkitään pakkauksiin oikein. Lääketurvallisuuteen kuuluu myös lääkkeen tehokkuuden ja turvallisuuden arviointi.

Vuonna 2007 EU:ssa tuli voimaan lastenlääkeasetus, jonka tarkoituksena on edistää korkealaatuisia lääketutkimuksia lapsilla, saada lisää lapsille rekisteröityjä lääkkeitä ja lisätä tietoa lääkkeiden vaikutuksista lapsiin. Asetuksen tavoitteena on parantaa lasten terveyttä lisäämällä lapsille tarkoitettujen lääkkeiden tutkimista sekä lasten lääkkeiden ja lääkemuotojen kehittämistä ja saatavuutta.

Lääkehoidon turvallisuus perustuu lopulta aina osaamiseen. Osaaminen taas perustuu hyvään ammatilliseen peruskoulutukseen, täydennyskoulutukseen ja kokemukseen. Ilman lääkehoidon koulutusta ei voi osallistua lääkehoidon tehtäviin ja toteuttamiseen.

Sairaanhoitajat tarvitsevat säännöllistä koulutusta lääkehoitoon ja lapsipotilaan ohjaukseen – lasten lääkehoidossa ei ole varaa virheille!

Erityistä huomioita on kiinnitettävä lapsen huoltajien ohjaukseen ja opastukseen, kun he toteuttavat lääkehoidon kotioloissa tai osallistuvat siihen osastohoidossa. Sekä lapsen että läheisten tiedonsaanti ja motivointi ovat ensisijaisia lähtökohtia lapsen lääkehoidon onnistumiselle.

Lasten hoitotyön ja lääkehoidon täydennyskoulutusta on saatavilla helposti verkosta. Skholen kursseille voit osallistua ajasta ja paikasta riippumatta silloin, kun sinulle sopii. Samalla voit testata osaamisesi monipuolisten lääkelaskuharjoitteiden avulla. Skholen verkkokoulutuksiin voi osallistua kaksi viikkoa maksutta!

Tarttumapinnoilla
Minna

Minna Salakari on elämäniloinen turkulainen. Minna on opettaja, projektipäällikkö ja terveyden edistämisen asiantuntija. Hän väitteli tohtoriksi toukokuussa 2020 Turun yliopiston kansanterveystieteenlaitokselta ja toimii päätyössään Turun ammattikorkeakoulun Master Schoolin opettajana. Minna on suorapuheinen ja kantaa ottava kirjoittaja, joka on kiinnostunut kaikenlaisesta viestinnästä. Hän on nopea tekstintuottaja, jota kiehtovat sote-alan ilmiöt laajasti. Minnan työskentelyä ohjaavat pohjaton uteliaisuus, kehittymisen halu ja positiivinen elämänasenne. Vapaa-ajallaan Minna liikkuu, lojuu, lukee ja viettää aikaa perheensä kanssa.

Blogin tekstin tarjoaa Skhole
Skhole on sosiaali- ja terveydenhuoltoalan verkkokoulutuspalvelu, joka kulkee mukana sekä koulutuksen järjestäjän että työntekijän matkalla. Palvelu sopii täydennyskoulutukseen niin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrityksille kuin opiskelun tueksi alan opiskelijoille.
Kokeile Skholea kaksi viikkoa ilmaiseksi!