Skholen verkkopalvelun avulla on mahdollista toteuttaa henkilöstön täydennyskoulutus siten, että koulutuksessa voidaan hyödyntää työnantajan koulutusvähennykset.

Skholen verkkopalvelun avulla on mahdollista toteuttaa henkilöstön täydennyskoulutus siten, että koulutuksessa voidaan hyödyntää työnantajan koulutusvähennykset. Tässä ohjeessa käymme läpi perusperiaatteet, jotka mahdollistavat koulutusvähennyksen hyödyntämisen.

Tärkeimmät periaatteet ovat seuraavat:

  • koulutuksen pitää perustua koko henkilöstöä koskevaan koulutussuunnitelmaan
  • koulutuksesta tulee maksaa palkkaa
  • koulutuksen etenemistä tulee voida seurata, koulutukseen käytetty aika tulee voida raportoida ja koulutukseen osallistumista tulee valvoa
  • koulutusvähennystä voi hakea minimissään yhden päivän (6h) ja maksimissaan kolmen päivän (18h) mittaiselle koulutukselle, koulutusta voi suorittaa lyhyemmissä (kuitenkin vähintään yhden tunnin) jaksoissa
  • koulutusta voi suorittaa verkko-opiskeluna

Lisätietoa www.vero.fi Työnantajan koulutusvähennykset:

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48458/ty%C3%B6nantajan-koulutusv%C3%A4hennys/

”Koulutusvähennyksen edellytyksenä on, että työnantajan järjestämä koulutus perustuu työnantajan laatimaan koulutussuunnitelmaan."

Koulutussuunnitelman on katettava koko henkilöstö tarkoituksenmukaisella tavalla ryhmiteltynä, esimerkiksi henkilöstöryhmittäin. Koulutussuunnitelmaan ei tarvitse yksityiskohtaisesti kirjata koulutuksia, vaan yleisempi kuvaus tulevista koulutuksista on riittävä.

Käytännössä tulee siis laatia koulutussuunnitelma ennen koulutusten alkamista. Koulutussuunnitelmassa ei ole tarpeen yksilöidä, mitä yksittäisiä substanssiaiheita koulutukset käsittelevät. Mikäli koulutussuunnitelmaa ei ole tehty, ei koulutusvähennystä voi vaatia. Koulutussuunnitelmaa voidaan päivittää verovuoden aikana.

”Työnantajan on maksettava koulutuksen ajalta työntekijälle palkkaa. Koulutusvähennystä ei saa siltä osin kuin työntekijä on osallistunut koulutukseen loma- tai vapaa-aikanaan.”

Käytännössä mikäli koulutuksesta saa palkallisia koulutusvapaita suoritteita vastaan, koulutus on palkallista. Koulutuksen tulee olla työnantajan järjestämää koulutusta, joka ylläpitää ja edistää työntekijän ammatillista osaamista. Koulutus voi myös liittyä työhyvinvointiin, ajankäytön hallintaan tai muuhun yleiseen työssä suoriutumiseen.

”Koulutuksen on oltava ohjattua ja valvottua. Lisäksi koulutukseen käytetty aika on voitava todentaa. Koulutusvähennykseen oikeuttava koulutus voidaan toteuttaa myös verkko-koulutuksena, jos siihen käytetty aika voidaan todentaa ja koulutuksella on vastuullinen vetäjä, joka valvoo osallistujan suoritusta.”

Skholen oppimisympäristössä koulutuksen käytetty aika voidaan helposti todentaa kurssisisältöjen pituuden perusteella. Kunkin kurssin kohdalta löytyy medioiden kesto sekä suositellun opiskeluajan pituus. Suositeltu opiskeluajan pituus on oppilaitoskentän antama arvio siitä, paljonko kokonaisuudessaan tulee aikaa varata uuden asian opiskeluun saavuttaakseen riittävät tiedot. Skholen käyttäjänä organisaatiot ovat itse vastuussa käytännön arvioinnista - kuinka paljon työntekijän kouluttautumiseen kuhunkin sisältöön on syytä varata aikaa.  Suositeltu opiskeluaika koe mukaan lukien lienee varmasti hyvä nyrkkisääntö ajankäytölle.

Koulutuksen vastuullinen vetäjä on esimies, joka jalkauttaa organisaation koulutussuunnitelmaa yksikössään käytännön tasolla. Esimiehen tehtävä on laatia työntekijöille henkilökohtaiset koulutussuunnitelmat sovitussa laajuudessa, sekä seurata koulutuksen etenemistä Skholen tilastot -työkalun avulla. Suosittelemme, että kurssimateriaalin lisäksi työntekijä suorittaa kokeen, jolla voidaan varmistaa työntekijän saaneen riittävät tiedot opiskellusta materiaalista. Esimiehen vastuulla on myös raportoida toteutuneista suoritteista tilastot -työkalun avulla.

Koulutusvähennystä ei saa perehdytyksestä tai työhön opastuksesta.

”Koulutuksen on kestettävä yhtäjaksoisesti vähintään yksi tunti eli 60 minuuttia. Koulutusvähennyksen saa vain kokonaisen koulutuspäivän perusteella. Yksi koulutuspäivä kestää 6 tuntia. Kuuden tunnin koulutus voi kuitenkin jakautua useammalle päivälle. Koulutuspäivä voi koostua useista eri koulutuksista. Koulutuspäiväksi laskettavien koulutusten ei tarvitse liittyvä samaan kokonaisuuteen.”

”Koulutusvähennyksen saa enintään kolmelta koulutuspäivältä työntekijää kohden. Koulutusvähennyksen vähimmäismäärä on yksi koulutuspäivä työntekijää kohti eli kuusi tuntia koulutusta.”

Esimiesten kannattaa laatia työntekijöille esimerkiksi kehityskeskustelujen pohjalta henkilökohtaiset koulutussuunnitelmat. Suunnitelmat kannattaa laatia vastaamaan haluttua koulutusmäärää, joko 1, 2 tai 3 päivää; yhden päivän vastatessa 6h opiskeluaikaa. Esimies seuraa koulutuksen edistymistä sovitussa aikataulussa.

Työntekijät tulee ohjeistaa toimimaan tämän mukaisesti.

“Elinkeinotoiminnan tai maatalouden tulosta vähennettävän koulutusvähennyksen määrä on laskennallisesti noin puolet koulutusajan palkkakuluista. “

”Koulutusvähennystä vaaditaan veroilmoituksen antamisen yhteydessä. Elinkeinotoiminnan koulutusvähennystä vaaditaan lomakkeella 79 ja maatalouden koulutusvähennystä lomakkeella 79A. Koulutusvähennyksen perusteista laadittuja työntekijäkohtaisia selvityksiä ja koulutussuunnitelmaa ei tarvitse liittää veroilmoitukseen. Verohallinto pyytää niitä tarvittaessa.”

Suosittelemme keskustelemaan vähennyksen vaatimisesta kirjanpitäjän kanssa ja täyttämään oheisen linkin mukaisen kaavakkeen, jolla vähennys vaaditaan veroilmoituksen yhteydessä.

https://www.vero.fi/contentassets/90b1c73a47044435aa8e15babf66cbde/3008v18_79_w.pdf

Blogin tekstin tarjoaa Skhole
Skhole on sosiaali- ja terveydenhuoltoalan verkkokoulutuspalvelu, joka kulkee mukana sekä koulutuksen järjestäjän että työntekijän matkalla. Palvelu sopii täydennyskoulutukseen niin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrityksille kuin opiskelun tueksi alan opiskelijoille.
Kokeile Skholea kaksi viikkoa ilmaiseksi!