Selviytyäkseen työelämässä on tärkeää olla sinut sekä itsensä että työnsä kanssa: työntekijän on tiedettävä rajansa, mutta myös uskallettava kokeilla niitä. Olennaista on saavuttaa tasapaino työ- ja yksityiselämän välillä. Taito johtaa itseään lisää elämänhallinnan tunnetta ja vähentää stressiä. Kaiken perustana on siis hyvä itsetuntemus.
reunalla

Työhyvinvointi ja työtyytyväisyys ovat viime vuosina nousseet merkittäviksi tekijöiksi työyhteisöjen tilaa arvioitaessa. Työpaikalla koetulla hyvinvoinnilla voi olla vaikutusta koko organisaatioon, mutta sillä on merkitystä erityisesti yksilöiden hyvinvointiin sekä työssä että työajan ulkopuolella.

Työhyvinvointia edistäviä tekijöitä ovat sosiaalinen ilmapiiri, ulkoiset motiivit ja työn haasteellisuus. Työntekijän usko omiin kykyihinsä lisää oppimisen halua ja motivaatiota, ja sitä kautta into tehdä työtä ja positiivinen vuorovaikutus houkuttelevat hyvään suoritukseen. Osaaminen ja työssä onnistumisen tunne ovat työhyvinvoinnin perusta riittävän yleisen hyvinvoinnin lisäksi.

Itsensä johtamisessa tärkeintä on mielen hallinta

Myös itsensä johtamisella on merkitystä työhyvinvointiin. Itsensä johtamisella tarkoitetaan työntekijän omaa pohdintaa ja käsitystä omasta itsestään, motiivistaan tehdä työtä sekä omista voimavaroistaan, osaamisalueistaan ja kehittämistarpeistaan.

Työhyvinvoinnista ja työkyvystä huolehtiminen sisältyy työntekijän vastuisiin ja siten myös itsensä johtamiseen. Vaikka työnantaja vastaa työympäristön turvallisuudesta ja terveydestä, on työntekijän omalla vastuulla huolehtia työkunnostaan.

Vastuun ottaminen omasta elämästä on yksi tärkeimmistä seikoista itsensä johtamisessa – jokainen tekee itse oman elämänsä käsikirjoituksen.

Itsensä johtamisessa vastataan kolmeen peruskysymykseen: Kuka minä olen? Missä minä olen? Minne minä olen menossa? Itsensä johtamisessa fyysiset toiminnot (syöminen, liikkuminen, lepääminen, nukkuminen ja rentoutuminen) toimivat peruslähtökohtana. Yksi itsensä johtamisen tärkeimmistä osa-alueista on oman mielen hallinta. Mielen hallinta käsittää esimerkiksi havaitsemisen, ajattelemisen, muistamisen ja oppimisen.

Tunteilla, arvoilla, päämäärillä, henkisillä virikkeillä ja arkielämän tasapainollakin on merkitystä itsensä johtamisessa: tunteiden avulla hallitaan sosiaalisia toimintoja ja arvopohja ohjaa toimintaa esimerkiksi työelämässä.

Itsensä johtamisen seitsemän periaatetta

Älykäs itsensä johtaminen voidaan sisällyttää seitsemään periaatteeseen: merkitys, fokus, aitous, uudistuminen, itsekuri, herkkyys ja nöyryys. Näitä toteuttamalla työntekijä voi hallita paremmin itseään. Tärkeää on myös kokonaisvaltainen itsestä huolehtiminen ja omien voimavarojen suuntaaminen. Itsensä johtaminen on jatkuvaa muuttumista, uuden oppimista ja vanhasta poisoppimista. Se on lisäksi juurtuneiden tapojen ja uskomusten kyseenalaistamista. Itsensä johtaminen vaatii paljon itsekuria.

Itsensä johtamisen tavoitteena on hyvinvoinnin kokeminen, itsensä toteuttaminen ja hyvä elämä.

Hyvä elämä muodostuu teoista, ajatuksista ja tunteista. Vaikka työelämä elää jatkuvassa muutoksessa, ihminen itsessään muuttuu varsin vähän, sillä ihmisen perustarpeet pysyvät ennallaan. Työn ja vapaa-ajan yhteensovittaminen edellyttää perusteellista elämänarvojen pohdintaa yksilötasolla sekä uudenlaisia valintoja. Hyvä terveys on työkyvyn ja hyvinvoinnin peruspilari.

Tärkeimmät vinkit itsensä johtamiseen

Voidakseen johtaa itseään hyvin, on kyettävä ottamaan etäisyyttä ja katsomaan itseään kauempaa. Itsensä kehittämiseen ja johtamiseen kuuluu säännöllinen pohdiskelu. Mitä olen tekemässä ja miksi? Mikä on tärkeää minulle ja muille? Mitä opittavaa minulla on virheistäni? Ohessa on muutama vinkki itsensä johtamiseen – aloita tästä!

Huolehdi itsestäsi. Syö, nuku ja liiku. Harrasta. Tapaa sukulaisia ja ystäviä. Lue kirjaa. Irtaudu työstä.

Tunne itsesi. Omat vahvuudet ja kehittämiskohteet pitää ymmärtää hyvin, jotta voi kehittyä. Pitää olla rehellinen itselleen ja avoin palautteelle.

Aseta rajat. Ole aktiivinen toimija, mutta muista rajata työsarkaasi. Erottele vapaa-aika selkeästi työajasta.

Ole avoin. Työssä kehittymisen kannalta on tärkeää hakeutua uudenlaisiin tilanteisiin. Pidä mieli avoimena, sillä kaikilta ja kaikesta voi oppia.

Tee lupauksia, joilla kehität itseäsi. Lupaa keskittyä yhteen asiaan kerrallaan ja varaa riittävästi aikaa työasioiden ratkomiseen. Lupaa lopettaa kielteinen ajattelu ja ongelmissa vellominen.

Tarttumapinnoilla
Minna

Lähteet:
Neck C., Houghton J., Sardeshmuk S., Goldsby M. & Godwin M. 2013. SelfLeadership: A Cognitive Resource for Entrepreneurs, Journal of Small Business & Entrepreneurship. ss.463-480.
Otala L. & Ahonen G. 2003. Työhyvinvointi tuloksen tekijänä. Helsinki. WSOY.
Salmimies R. 2008. Onnistu itsesi johtamisessa. Helsinki. WSOY
Sydänmaanlakka P. 2006. Älykäs itsensä johtaminen – näkökulmia henkilökohtaiseen kasvuun. Jyväskylä. Gummerus.

Blogin tekstin tarjoaa Skhole
Skhole on sosiaali- ja terveydenhuoltoalan verkkokoulutuspalvelu, joka kulkee mukana sekä koulutuksen järjestäjän että työntekijän matkalla. Palvelu sopii täydennyskoulutukseen niin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrityksille kuin opiskelun tueksi alan opiskelijoille.
Kokeile Skholea kaksi viikkoa ilmaiseksi!