Tiedättekö ne työtoverit, kollegat ja kokeneet konkarit, jotka ottavat avosylin, innoissaan ja hyvillä mielin uudet kollegansa vastaan? Tunnistatteko heidät, joille työtoveruus, työtoverin osaaminen ja itsenäinen selviytyminen työyhteisössä ja -ympäristössä ovat merkityksellisiä tekijöitä? He ymmärtävät työhön oppimisen ja tiimiyden olevan hoitotyöhön sitoutumisen tärkeimpiä avaintekijöitä.

girl wearing a coronavirus mask

Heitä kutsutaan useissa toimipaikoissa perehdyttäjiksi. He tietävät, että ilman oikea-aikaista, kunnollista ja suunnitelmallista perehdytystä uusi työntekijä jää ikään kuin tyhjän päälle eikä tunnista itseään osaksi työyhteisöä.

Perehdytyksen ideaalitilanne – utopiaako?

Ideaalitilanteessa uudessa työyhteisössä aloitteleva tai aivan tuore, vastavalmistunut hoitoalan ammattilainen saa perehdytysjakson, jonka loputtua hän tietää, mitä osaa ja missä työpaikan arkisissa toimenpiteissä ja työtehtävissä hän tarvitsee tukea. Perehdytyksen jälkeen aloittelija saa tuntea edes jollakin tasolla olevansa hyvä hoitaja, ja työyhteisössä kollegat tuntevat hänet jo ainakin pääpiirteittäin – tiedetään uuden hoitajan tausta, opiskeluhistoria ja tunnistetaan hänen vahvimmat osaamisalansa uutta työtä ajatellen.

Perehdytyksen yhtenä tärkeänä tavoitteena on saada uusi työntekijä tuntemaan olevansa osa porukkaa, osa yhteisöä ja työtiimiä, kuuluvansa kalustoon.

Kun uudelle hoitajalle tulee tiukka paikka töissä, hän uskaltaa pyytää kollegoiltaan apua. Ideaalitilanteessa kollegat auttavat, koska niin menetellään hyvässä työyhteisössä.

Jos uudelle hoitajalle tulee heti alussa olo, etteivät esimies ja työyhteisö ole kiinnostuneita hänestä ja perehdytys jää toistuvasti pintapuoliseksi, saattaa alan – tai ainakin osaston vaihto! – olla edessä hyvinkin nopeasti.

Perehdyttäjä-persoonat tietävät, että uusi kollega kannattaa ottaa vastaan siten kuin juuri häntä olisi työyhteisössä aina odotettu.

Jos et perehdytä, et voi vaatia osaamista

Perehdyttäjät varmistavat, että uudella hoitajalla on riittävä tieto- ja taitotaso ja että hän tunnistaa työyhteisön erilaiset hoitotyön prosessit. Ihannetilanteessa he huolehtivat, että perehdytettävä osaa toimia yksikön strategian mukaisesti, potilaan parhaaksi.

Erään kansainvälisen tutkimuksen mukaan hyvä perehdytys kestää kuukauden. Tasan neljä viikkoa.

Suomalaisessa terveydenhuollon arjessa neljän viikon perehdytys taitaa olla harvinainen, ja usein uudet työntekijät kertovat saaneensa lyhyen muutaman päivän opastuksen lähinnä siitä, missä huuhteluhuone sijaitsee, millä hissillä kuljetaan leikkausosastolle ja millä tunnuksilla pääsee mihinkin järjestelmään kirjaamista ja työvuorokuittauksia ajatellen.

Liian lyhyen ja pääpiirteittäisen perehdytyksen saanut uusi hoitaja saattaa kohdata nopeasti hankalia ja haastavia tilanteita. Perehdytyksen puute ja heikko laatu vaikuttavat koko työyksikön toimintaan: ammattitaitoinen ja osaava hoitaja on olennainen tekijä työkokonaisuuden hallitsemiseksi.

On muistettava, että jokainen terveydenhuollon ammattilainen on velvollinen perehdyttämään.

Laadukkaasti toteutettu hoitotyön perehdytys on yksilöllinen, selkeä, kattava, tavoitteellinen ja riittävän pitkä. Perehdyttäjille on varattava riittävästi aikaa perehdyttämiseen osana hoitotyön arkea.

Hyvä perehdytysmateriaali varmistaa hoidon laadun

Perehtymiselle olennaisen perustan luo perehdyttäjän ja perehtyjän välinen ohjaussuhde. Perehdyttäjä toimii ikään kuin mentorina, kokeneena konkarina perehtyjälle, perehtyjä taas aktorina eli aktiivisena, uteliaana ja kehityskykyisenä – vastuullisena – toimijana.

Perehdyttäjän ja perehtyjän ohjaussuhde määrittää sen, miten helposti uusi työntekijä pääsee sisään työhön.

Myös perehdytysohjelman, -kansion tai -verkkomateriaalien on oltava ajan tasalla ja helposti saatavilla. Nykykäytänteiden mukaan (monissa työyksiköissä) suurin osa perehdytysmateriaaleista on koottu sähköiseksi ”oppaaksi” joka on kaikkien löydettävissä ja jota päivitetään säännöllisesti.

Hyvillä materiaaleilla varmistetaan tasa-arvoinen perehdytys niin aloittaville ammattilaisille kuin alan opiskelijoillekin. Hyvien ja helppokäyttöisten materiaalien avulla voidaan säästää perehdyttäjien ja perehtyvien aikaa ja varmistaa laadukas hoitotyö. Ammattilaisten tulisi ymmärtää laajemmin, että kunnollinen perehdytys on avainasemassa hoitoalalle sitoutumisessa ja alalla pysymiselle.

Millaisia kokemuksia sinulla on perehdyttäjän, entä perehtyjän rooleista? Millaisia erilaisia käytänteitä omalla työpaikallasi on perehdytykseen liittyen?

Tarttumapinnoilla

Minna

Blogin tekstin tarjoaa Skhole
Skhole on sosiaali- ja terveydenhuoltoalan verkkokoulutuspalvelu, joka kulkee mukana sekä koulutuksen järjestäjän että työntekijän matkalla. Palvelu sopii täydennyskoulutukseen niin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrityksille kuin opiskelun tueksi alan opiskelijoille.
Kokeile Skholea kaksi viikkoa ilmaiseksi!