Hoitotyö on arvokas ja ihmisläheinen palveluammatti, jossa korostuvat yhteistyö ja vuorovaikutus. Hoidon prosessi perustuu aina vuorovaikutukselle, jossa hoitaja ja potilas toimivat yhteistyössä. Kollegoiden ja potilaiden kunnioittaminen on työn tärkein lähtökohta, ja hoitotyön eettinen arvopohja korostaa erityisesti ihmisarvon kunnioittamista.

Palveluammatti

Potilaat kokevat hoitonsa onnistuneeksi silloin, kun hoitajat kohtelevat heitä samanarvoisina ihmisinä. Potilaat toivovat hoitajilta erityisesti riittävän tiedon tarjoamista, perustarpeiden turvaamista ja monipuolista, ystävällistä viestintää. Negatiivinen hoitopalaute taas kohdistuu usein siihen, ettei potilas koe saavansa hyvää palvelua.

”Olisi kiva, jos hoitaja tervehtisi!”

Hoitotyössä ammattilaisten lähtökohdat ja työympäristöt voivat olla hyvinkin erilaiset, vaikka koulutuspohja olisi sama. Saattohoidossa toimivan sairaanhoitajan ja leikkausosaston sairaanhoitajan tehtävät eroavat toisistaan, mutta päätavoite on aina sama: pitää huolta ihmisestä.

Tämä päätavoite sisältää myös palvelulupauksen. On selvää, että hoito ja huolenpito ovat hoitotyön ydin.

Yksi pysäyttävimmistä potilaspalautteista, jonka olen urani aikana kuullut, on ollut osastokokouksessa yhteisesti ääneen luettu potilaan viesti osaston hoitajistolle: ”Olisi kiva, jos hoitaja tervehtisi potilasta tullessa ja sanoisi heit mennessä. Katsoisi päin puhuessaan ja kertoisi, mitä päivän ohjelmaan kuuluu.” Työtiimi, jota tämä palaute koski, huudahti välittömästi vastalauseen: ”Kun meillä on niin kiire”.

Niin kiire ei ole koskaan, että tervehtiä ei ehtisi. Potilaita kunnioittava hoitotyö perustuu hyviin käytöstapoihin, ja potilasta – nykyään usein asiakasta – tulee kohdella kunnioittavasti. Pienillä eleillä on merkitystä!

Palveluammatissa työntekijän oma asenne ratkaisee

Työ terveydenhuoltoalalla on monipuolista, vaiherikasta ja vahvan osaamisperustan vaativaa. Se on myös kuormittavaa, sillä teknistyminen, työn jatkuvat muutokset ja työvoimapula uuvuttavat ammattilaiset. Lisäksi potilaiden tietotason lisääntyminen vaatii hoitotyön ammattilaisilta yhä enemmän potilasohjaustaitoja.

Hoitajan omat voimavarat ja asenteet heijastuvat potilaiden hoitoon ja hoidon laatuun. Rauhallinen ja itsevarma asenne sekä taito hallita yllättävät tilanteet vaikuttavat potilaiden hoitoprosessiin aina positiivisella tavalla.

Nämä edistävät myös palveluhenkisyyttä.

Hoitajien osaamattomuus, hermostuneisuus ja negatiiviset asenteet sekä ennakkoluulot ja pelot potilaita kohtaan sen sijaan voivat heikentää hoitaja-potilas-suhdetta, mikä heijastuu potilaan kokemukseen ja kokonaishoidon laatuun.

Työntekijä on työnantajansa käyntikortti

Palvelun laatu on jokaisen yksittäisen työntekijän, mutta ennen kaikkea jokainen hoitotyön yksikön, vastuulla. Potilaille on tärkeä kokea olonsa turvalliseksi, saada riittävästi tietoa ja tulla kohdatuksi yksilönä hoitonsa aikana. Vastavuoroisuus ja jatkuvuus ammattilais-potilas-vuorovaikutuksessa takaavat potilaille tunteen hyvästä hoidosta.

Kun olen joskus kysynyt potilailta, mitkä tekijät vaikuttavat kokemukseen onnistuneesta hoitoprosessista, ovat he melko yhteneväisesti todenneet kokemuksen siitä, että hoitotyöntekijä ymmärtää heidän tilannettaan, tunnelmaansa ja tunteitaan, johtavan turvallisuuden tunteeseen. Tämä taas johtaa helposti kokemukseen onnistuneesta hoitoprosessista.

Myös hoitajien tapa kohdella potilaita ja kollegoitaan sekä empaattinen sanaton viestintä vaikuttavat hyvän hoidon kriteerien täyttymiseen.

”On huojentavaa, kun hoitaja huoneesta poistuessaan hymyilee ja huikkaa, että huomenna nähdään! Tulee tunne, että on hyvissä käsissä.”

Kysymys ei siis ole siitä, mitä ja miten paljon kommunikoidaan. Sillä on väliä, miten asia ilmaistaan. Tapa kohdata potilaat määrittää työyksikön palvelukulttuuria. Se on käyntikortti, joka muistetaan.

Tarttumapinnoilla

Minna

Minna Salakari on elämäniloinen turkulainen. Minna on opettaja, projektipäällikkö ja terveyden edistämisen asiantuntija. Hän väitteli tohtoriksi toukokuussa 2020 Turun yliopiston kansanterveystieteenlaitokselta ja toimii päätyössään Turun ammattikorkeakoulun Master Schoolin opettajana. Minna on suorapuheinen ja kantaa ottava kirjoittaja, joka on kiinnostunut kaikenlaisesta viestinnästä. Hän on nopea tekstintuottaja, jota kiehtoo sote-alan ilmiöt laajasti. Minnan työskentelyä ohjaavat pohjaton uteliaisuus, kehittymisen halu ja positiivinen elämänasenne. Vapaa-ajallaan Minna liikkuu, lojuu, lukee ja viettää aikaa perheensä kanssa.

Blogin tekstin tarjoaa Skhole
Skhole on sosiaali- ja terveydenhuoltoalan verkkokoulutuspalvelu, joka kulkee mukana sekä koulutuksen järjestäjän että työntekijän matkalla. Palvelu sopii täydennyskoulutukseen niin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrityksille kuin opiskelun tueksi alan opiskelijoille.
Kokeile Skholea kaksi viikkoa ilmaiseksi!