6-syyta---miksi-sairaanhoitaja-voi-rikkoa-salassapitovelvollisuutensa_18.2.2020_Unsplash
Kerron aina potilaalleni, että minulla on salassapitovelvollisuus. Se säilyy myös ammatinharjoittamisen päättymisen jälkeen ja on elinikäinen. Joudun kuitenkin poikkeamaan velvollisuudestani tietyistä syistä.

Suurin osa potilaistani ymmärtää, että joudun jakamaan luottamuksella osan häneltä kuulemastani tiedosta muiden terveydenhuollon työntekijöiden kanssa. Se on osa potilaan hoitoa ja hoitotiimin sekä muiden hoitoon osallistuvien toimintaa. Arkaluontoistenkin tietojen vaihtaminen tapahtuu tällöin hoidettavan edun mukaisesti. Toki potilas voi tietyin ehdoin kieltää tietojensa luovuttamisen myös hoitotiimille.

Joudun usein kysymään potilaalta tai hänen lailliselta edustajaltaan, mitä tietoja saan antaa hoidosta esimerkiksi läheisille tai tuttaville. Se on helppoa, kun potilas on täysissä sielun ja ruumiin voimissa tai saan nopeasti yhteyden hänen lailliseen edustajaansa. Muussa tapauksessa sen päättäminen, mikä on potilaan mielestä salaisuus ja mikä ei, on monimutkainen tehtävä.

Salassapito on vain teoriassa helppoa

Salassapitovelvollisuudesta poikkeaminen voi jäädä sairaanhoitajan etiikan, lakien ja potilaan edun puntaroinnin varaan. Sellaisia tilanteita tulee hoitotyössä vastaan yllättävän usein. Puun ja kuoren välissä on pohdittava, miten arkaluontoisen asian paljastaminen vaikuttaa jatkossa vaikkapa potilaan kokemaan luottamukseen tai omaan turvallisuuteen.

Harva potilas tietää, ettei sairaanhoitajalla ole täysin ehdotonta salassapitovelvollisuutta. Tietyissä tilanteissa sairaanhoitaja voi käyttää harkintaansa potilastietojen muille luovuttamisen suhteen. Lisäksi on tilanteita, joissa sairaanhoitajan on luovutettava tietty hallussaan oleva tieto hoitosuhteen ulkopuoliselle henkilölle tai taholle salassapitosäädösten sitä estämättä.

Teoriassa tilanteet ovat yksinkertaisia, käytännössä eivät. Siksi hoitotyössä on tunnettava omaa työnkuvaa koskevat lait ja rutiinit tarkasti. Ajantasaiset lait löytyvät Finlexistä, mutta vielä kätevämmin olennainen on koottu Skholen sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntö -verkkokurssiin.

Sairaanhoitajan syyt rikkoa salassapitovelvollisuus

Seuraavana on kuusi syytä, miksi voin tai minun täytyy rikkoa salassapitovelvollisuuteni sairaanhoitajana toimiessani.

 1. Saan antaa tiedon potilaasta ja hänen terveydentilastaan tajuttomuuden tai muun siihen verrattavan syyn vuoksi lähiomaiselle, jollei ole syytä olettaa, että potilas kieltäisi minua näin menettelemästä (laki potilaan asemasta ja oikeuksista 1992/785, 13§).

 2. Voin ilmoittaa poliisille välttämättömät tiedot henkeen tai terveyteen kohdistuvan uhan arviointia ja uhkaavan teon estämistä varten (laki potilaan asemasta ja oikeuksista 1992/785, 13§).

 3. Teen viipymättä lastensuojeluilmoituksen kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle, kun epäilen, että lapsen lastensuojelun tarve pitäisi selvittää (lastensuojelulaki 2010/88, 25§).

 4. Voin ilmoittaa holhousviranomaiselle tiedon edunvalvonnan tarpeessa ilmeisesti olevasta henkilöstä (laki holhoustoimesta 442/1999, 91§).

 5. Saan antaa potilaan tutkimuksen ja hoidon toteuttamiseksi tai järjestämiseksi välttämättömät tiedot terveydenhuollon ammattihenkilölle tai toimintayksikölle,
  a) jos potilaalla ei ole mielenterveydenhäiriön, kehitysvammaisuuden tai muun vastaavan syyn vuoksi edellytyksiä arvioida annettavan suostumuksen merkitystä ja
  b) hänellä ei ole laillista edustajaa, tai
  c) suostumusta ei voida saada potilaan tajuttomuuden tai muun siihen verrattavan syyn vuoksi (laki potilaan asemasta ja oikeuksista 1992/785, 13§).

 6. Olen (tai sosiaali- tai terveydenhuollon toimintayksikkö ja yksityinen sosiaalipalvelun tuottaja) velvollinen pyynnöstä antamaan holhousviranomaiselle ja tuomioistuimelle tiedot ja selvitykset, jotka ovat tarpeen vireillä olevan asian ratkaisemiseksi. Lisäksi holhousviranomaiselle on annettava tietoja, kun vieraan valtion viranomainen valtiosopimuksen nojalla niitä pyytää. (laki holhoustoimesta 1999/442, 90§.)

Sairaanhoitajana toimiessani en voi siis mielivaltaisesti rikkoa salassapitovelvollisuutta. Sitä varten on lait, säädökset ja sairaanhoitajan eettiset ohjeet. Hyvä niin, koska ne tuovat sairaanhoitajan aivotyöhön selkeyttä. Onneksi näiden asioiden ratkaisemiseen saa apua hoitotiimiltä, esimieheltä ja lakimieheltä. Osan potilastietojen luovuttamista koskevista päätöksistä tekee työpaikalla myös muut ammattilaiset kuin sairaanhoitaja, ja ensisijassa tietenkin potilas itse.

Lue myös: Voiko hoitaja olla introvertti ja silti hyvä työssään.

Blogin tekstin tarjoaa Skhole
Skhole on sosiaali- ja terveydenhuoltoalan verkkokoulutuspalvelu, joka kulkee mukana sekä koulutuksen järjestäjän että työntekijän matkalla. Palvelu sopii täydennyskoulutukseen niin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrityksille kuin opiskelun tueksi alan opiskelijoille.
Kokeile Skholea kaksi viikkoa ilmaiseksi!