Miten varmistaa onnistunut hoitotyön harjoittelu? Lue viisi vinkkiä opiskelijalle ja harjoittelun ohjaajalle.

Jokainen sairaanhoitaja varmasti muistaa, että yksi eniten odotettuja osa-alueita hoitotyön opinnoissa olivat hoitotyön harjoittelut. Opiskelijat kokevat, että harjoittelut antavat paljon tietoa ja taitoa, jota ei teoriaopinnoissa voi omaksua. Harjoittelun vahvistavat teoriaosaamisen ja käytännön osaamisen lisäksi myös hoitajan ammatti-identiteettiä. Uuden lukukauden käynnistyttyä hoitotyön opiskelijat jalakutuvat jälleen käytännön työhön suorittamaan harjoitteluita.

Suomessa sairaanhoitajan tutkinto on laajuudeltaan 210 opintopistettä. Euroopan unionin direktiivin (2013/55/EU) mukaan sairaanhoitajan koulutuksen tulee olla kestoltaan vähintään kolme vuotta, josta kolmasosa on teoriaopetusta ja vähintään puolet kliinistä opetusta. Näin ollen erilaisia käytännön harjoitteluita on iso osa hoitotyön koulutuksesta. Harjoittelut suoritetaan pääasiassa erilaisissa hoitotyön todellisissa ympäristöissä. Hoitotyön harjoitteluita voi tehdä julkisella, yksityisellä tai kolmannella sektorilla. Eri ammattikorkeakouluissa opetussuunnitelmat ja näin ollen harjoitteluiden sisällöt ja tavoitteet ovat hieman erilaisia. Jokaiseen hoitotyön harjoitteluun liittyy kuitenkin asioita, joita on hyvä muistaa, jotta harjoittelukokemus olisi onnistunut.

Terveysalan harjoitteluiden laatusuositukset (2020) on päivitetty ja uutta tutkittua tietoa nostettu esiin harjoitteluihin liittyen. Laatusuosituksista löytyy tietoa harjoittelusta opiskelijalle, opettajalle ja ammattikorkeakoululle. Laatusuositukset toimivat hyvänä ohjeena myös harjoittelua ohjaavalle sairaanhoitajalle ja ne ovat kaikkien saatavilla.

Seuraavissa listoissa on tärppejä sekä harjoitteluun menevälle opiskelijalle että harjoittelua ohjaavalle opettajalle.

Viisi vinkkiä harjoitteluun lähtevälle opiskelijalle

  • Hyvällä asenteella pärjää pitkälle, halu oppia on tärkeämpää kuin kädentaidot harjoittelun alkaessa.
  • Laadi hyvät ja konkreettiset tavoitteet harjoitteluyksikköön, ja toimi niiden mukaisesti (6).
  • Kerro mitä jo osaat ja myönnä, jos et osaa.
  • Muista hyvät vuorovaikutustaidot.
  • Huolehdi itsestäsi, tee harjoittelun ulkopuolella omia mieluisia asioita, harrasta, ulkoile ja vältä samaan aikaan työn tekemistä muualla (6)

Jokaisella valmiilla sairaanhoitajalla on ohjausvelvollisuus, eli valmiin sairaanhoitajan työnkuvaan kuuluu opiskelijoiden ohjaaminen oman työn ohessa. Jo opintojen aikana kannattaa poimia vinkkejä ja toimintatapoja, joita haluaa itse tulevana valmiina hoitotyön ammattilaisena jatkaa tulevien opiskelijoiden kanssa. Osa hoitotyössä toimivista sairaanhoitajista on käynyt opiskelijaohjaajakoulutuksen. Koulutuksen käyneet saavat lisää taitoa ja motivaatiota opiskelijoiden ohjaukseen. (Ruuskanen ym. 2018.) Opiskelijaohjaajalla on merkittävä rooli opiskelijan oppimisen ja asiantuntijuuden kasvun tukemisessa (Kälkäjä ym. 2016).

Viisi vinkkiä harjoittelun ohjaajalle

  • Osallistumalla opiskelijaohjauskoulutukseen saat lisää taitoa ja motivaatiota opiskelijoiden ohjaukseen (5)
  • Muista, että Sinulla ohjaajana on merkittävä rooli opiskelijan oppimisen mahdollistajana (4)
  • Ajattele, että opiskelija on tule kollegasi, kutsu opiskelijaasi hänen omalla nimellään
  • Ole yhteydessä opettajaan rohkeasti ja matalalla kynnyksellä, mikäli harjoittelussa ilmenee pulmia (ks. 5).
  • Pidä säännöllisiä ohjauskeskusteluita opiskelijan kanssa (3).

Ohjauskeskusteluissa merkittävä tekijä on opiskelijan ja ohjaajan vuorovaikutus (Kostiainen & Hupli 2012). Opiskelija toivoo jaettua asiantuntijuutta ja varmistusta omalle osaamiselleen. Jokainen opiskelija tulee erilaisista lähtökodista, osalla on kokemusta aiemmin työelämästä ja osa on ensimmäistä kertaa harjoittelun aikana kosketuksessa työelämän kanssa. Aina harjoittelut eivät myöskään suju suunnitellusti. Pulmatilanteita voivat olla muun muassa huono orientaatio, puutteelliset oppimisvalmiudet, heikko motivaatio tai epäammatillinen toiminta (Juntunen ym. 2016).  Mikäli opiskelijan kanssa tulee haastava tilanne, ota rohkeasti yhteyttä opettajaan, jotta asiaan voidaan puuttua. Liian monesti harjoitteluissa jätetään ottamatta yhteyttä opettajaan ja tieto haasteista tulee opettajalle vasta harjoittelun päättyessä.

Opiskelijaohjausta on kehitetty kansallisesti ja paikallisesti eri organisaatioiden toimesta. Harjoitteluiden kehittäminen ja niiden onnistuminen on monen ammattilaisen yhteistyötä. Muistetaan, että onnistunut harjoittelu on opiskelijan ja sitä myötä työyksikön ja asiakkaiden tai potilaiden etu.

Antoisaa harjoittelua!

Anetta on terveystieteiden maisteri ja hoitotyön lehtori. Hänen työkokemus on kertynyt mielenterveys- ja päihdehoitotyöstä, jota hän myös tuleville sairaanhoitajille opettaa. Ammattitaitoaan hän kehittää eri osa-alueilla muun muassa keikkailemalla sairaanhoitajana ja lisäksi Anetta on aloittamassa tohtoriopinnot yliopistolla. Opettajan työssään Anetta inspiroituu haasteista, uuden oppimisesta ja ennen kaikkea opiskelijoiden onnistumisista. Vapaa-aikana vastapainoa työlle tuo koira, ystävät, luonto ja liikunta.

Lähteet:

(1) EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2013/55/EU. Saatavissa: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0055&from=HU. [viitattu 6.9.2020]

(2) Juntunen, J., Ruotsalainen, H., Tuomikoski, A-M., Kääriäinen, M. 2016. Haasteelliset opiskelijaohjaustilanteet terveysalalla – opiskelijaohjaajien käsityksiä. Hoitotiede 28 (2), 123-136.

(3) Kostiainen, J. & Hupli, M. 2012. Ohjaajan ja opiskelijan välinen ohjauskeskustelu ohjatussa harjoittelussa - käsiteanalyysi hybridisen mallin mukaan. Hoitotiede 25 (1), 2-11.

(4) Kälkäjä, M., Ruotsalainen, H., Sivonen, P., Tuomikoski, A-M., Vehkaperä, A. & Kääriäinen M. 2016. Hoitotiede 28 (3), 229-242.

(5) Ruuskanen, S., Koota, E., Timonen, L., Haapa, T., Lääperi, M., Kääriäinen, M. & Meretoja, R. 2018. Ohjaajakoulutusintervetion vaikutus opiskelijaohjaajien itsearvioituun ohjausosaamiseen yliopistosairaalassa. Hoitotiede 30 (3), 291-202.

(6) Terveysalan harjoittelujen laatusuositukset ammattikorkeakouluille. 2020. WWW-julkaisu. Saatavissa: https://amkterveysala.files.wordpress.com/2020/04/laatusuositukset-2020-julkaisu.pdf. [viitattu 6.9.2020]

Blogin tekstin tarjoaa Skhole
Skhole on sosiaali- ja terveydenhuoltoalan verkkokoulutuspalvelu, joka kulkee mukana sekä koulutuksen järjestäjän että työntekijän matkalla. Palvelu sopii täydennyskoulutukseen niin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrityksille kuin opiskelun tueksi alan opiskelijoille.
Kokeile Skholea kaksi viikkoa ilmaiseksi!